پروژه آمار میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان اتوبوسرانی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان اتوبوسرانی

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمارميزان رضايت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسراني


فهرست
مرحله اول 3
مرحله دوم 3
مقدمه: 3
پرسشنامه 3
جمع آوري داده ها: 5
بررسي سئوالات مورد نظر: 5
روند افزايش قيمت بليطها در چند ساله اخير: 6
نمودار های مستطیلی و خطی مربوط به میزان رضایت از سکوت و امکانات رفاهی 8
تنظیم جدول توزیع فراوانی و رسم نمودار – محاسبه پارمترهای مرکزی و پراکندگی 8
نمودار های میزان رضایت مردم از زمان رسیدن اتوبوس 10
نمودار های مربوط به میزان رضایت از زمان رسیدن به مقصد  نمودار های میزان رضایت از مکان ایستگاه ها  نمودار های مربوط به میزان رضایت مردم از تعداد اتوبوس هادر مسیر رفت و آمد نمودار های مربوط به میزان رضایت مردم از پراکندگی مسیرهای حمل و نقل 11
نمودار های میزان رضایت از مکان ایستگاه ها  نمودار های مربوط به میزان رضایت مردم از تعداد اتوبوس هادر مسیر رفت و آمد نمودار های مربوط به میزان رضایت مردم از پراکندگی مسیرهای حمل و نقل 12
نمودار های مربوط به میزان رضایت مردم از تعداد اتوبوس هادر مسیر رفت و آمد نمودار های مربوط به میزان رضایت مردم از پراکندگی مسیرهای حمل و نقل 13
نمودار های مربوط به میزان رضایت مردم از پراکندگی مسیرهای حمل و نقل 14
نمودار های مربوط به رضایت مردم از کاهش هزینه ها توسط سازمان اتوبوسرانی 15
نمودار های مربوط به میزان رضایت مردم از روند افزایش قیمت بلیطنمودار های مربوط به میزان رضایت مردم از طرح های جدید سازمان 16
نمودار های مربوط به میزان رضایت مردم از طرح های جدید سازمان 17
مرحله پنجم 18
ارزيابي مشكلات 18
نتيجه گيري كلي: 18


 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink