پروژه آمار نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار و احتمالات نمرات نهايي درس رياضي 20 دانشجوي دختر وپسر

فهرست
جدول فراوانی 3
Frequencies 3
شاخص های آماری 4
جدول فراوانی 5
Bar Chart 6
نمودار ميله اي فراواني)) 7
(نمودار فراواني تعداد دانشجويان دختر وپسر) 7
Pie Chart 7
(نمودار دايرهاي نمرات درس رياضي ) 8
(نمودار دايره اي تعداد دانشجويان دختر و پسر) 8
Histogram 9
(نمودار هيستوگرام نمرات درس رياضي) 10
Descriptives((آمارهاي توصيفي 10
تست يك نمونه اي : T     آزمون 10
جفتي T             آزمون 12
رگرسيون و ضريب همبستگي : 13
هیستوگرام 15
P-P Plot 15
Scatter Plot 16
Normal P-P Plot 18
 

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

   كد

19

45

45

69

63

67

52

52

34

23

نمره

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink