پروژه آمار مراجعه افراد در طی هفته به کتابخانه


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار مراجعه افراد در طی هفته به کتابخانه

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار مراجعه افراد در طي هفته به كتابخانه 

فهرست
جمع اوري داده ها 2
داده ها 2
داده هاي مرتب شده 2
جدول فراواني 2
نمودار مستطيلي 3
نمودارميله اي 4
نمودار چند بر فراواني 5
نمودار دايره اي 6
نمودار ساقه و برگ 7
نمودار جعبه اي 8
ميانگين 8
انحراف معيار 10
ضريب تغييرات 10
نتيجه گيري 11
 
 
 

حدود دسته

Fi

Xi

فراواني نسبي

درصد فراواني نسبي

فراواني تجمعي

[2-9)

5

2+9/2=5.5

5/50=0.1

0.1*100=10%

5

[9-16)

7

12.5

7/50=0.14

14%

12

[16-23)

5

19.5

5/50=0.1

10%

17

[23-30)

5

26.5

5/50=0.1

10%

22

[30-37)

4

33.5

4/50=0.08

8%

26


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink