پروژه آمار بررسی سن 50 نفر


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی سن 50 نفر

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسی سن 50 نفر

 
 
فهرست
فراواني نسبي بر حسب درجه اي 4
درصد فراواني 4
فراواني نسبي 4
نسان دسته 4
فراواني تجمعي 4
فراواني مطلق 4
حدود دسته 4
نمودار مستطيلي 6
نمودار دايره اي 6
نمودار ساقه و برگ 7
برگ 7
ساقه 7
واريانس فرمول 8
چارك ها : 9
نمودار جعبه اي : 9
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink