پروژه آمار بررسی جمعیت کشور در سال های 81 و 82


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی جمعیت کشور در سال های 81 و 82

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسی جمعیت کشور در سال های 81 و 82

 

فهرست
مقدمه 3
اطلاعات خام 5
جدول برآورد جمعيت در27 استان كشوردر سال 1381 5
جدول برآورد جمعيت در26 استان كشور در سال 1382 6
جدول 1-1 : جمعيت كل كشور 7
نمودارمیله ای 1-1 7
نمودار میله ای 1-2 9
نمودار 1-3 10
4: جدول فراواني مربوط به دسته بندي استانها بر اساس تعداد جمعيت شهري در دسته هاي 10
نمودار دایره ای  1-4 : 11
1 : جدول فراواني مربوط به دسته بندي استانها بر اساس تعداد جمعيت روستايي 12
جدول 1-5  جمعيت روستايي   12
نمودار 1-5 12
نتيجه گيري از جداول و نمودارهاي تعداد جمعيت زنان و مردان در سال 1381 14
1 : جدول فراواني مربوط به دسته بندي استانها بر اساس تعداد جمعيت كل كشوردر سال 1382 16
جدول 1-1 : جمعيت  كل كشور 16
نمودار میله ای  1-1 16
2 : جدول فراواني مربوط به دسته بندي استانها بر اساس تعداد جمعيت مردان   17
جدول 1-2: جمعيت مردان   17
نمودار میله ای  1-2 18
جدول 1-3 : جمعيت  زنان   18
نمودار  میله ای 1-3 19
جدول 1-4 : جمعيت شهري   20
نمودار میله ای  1-4 20
جدول 1-5 : جمعيت روستايي   21
نمودار  دایره ای 1-5 21
نتيجه گيري از جداول و نمودارهاي تعداد جمعيت زنان و مردان در سال 1382   22


1381

استان

روستايی

شهری

زن

مرد

مرد و زن

532599

671812

596080

608331

1204410

اردبيل

780238

3536529

2101317

2215450

4316767

اصفهان

223107

327863

269464

281507

550971

ايلام

1143018

2235224

1669519

1708723

3378242

آذربايجان شرقی

1140175

1634629

1363992

1410811

2774804

آذربايجان غربی

357355

439284

392372

404268

796639

بوشهر

1686983

10002318

5671123

6018178

11689301

تهران


 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink