پروژه آمار میزان مکالمات تلفنی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار میزان مکالمات تلفنی

HyperLink
قیمت: 20000 ریال - دو هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمارمیزان مکالمات تلفنی

 

فهرست
جامعه آماري 3
نمودار مستطيلي مربوط به زمان مكالمات 4
نمودار چندبر فراوانی 4
مجموع فرواني مطلق 5
نمودار دایره ای 5
نمودار ساقه و برگ 5
نمودار جعبه اي 6

 

دسته ها

مركز دسته ها

فراواني مطلق

فراواني نسبي

فراواني تجمعي

درصد فراواني

5-1

10-5

15-10

20-15

 

 

 

 

 

16

10

3

1

54/0

33/0

1/0

03/0

16

26

29

30

54

33

10

3

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink