پروژه آمار عملکرد آموزش کارکنان 83-73


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار عملکرد آموزش کارکنان 83-73

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمارعملکرد آموزش کارکنان 83-73 

فهرست
عملکرد آموزش کارکنان 83-73 3
جدول شماره 1 3
نمودار میله ای 3
نمودار دایره ای 4
جدول آمار فعالیتهای آموزش کارکنان در سال 1383 5
 آمارمقایسه ای میزان دوره های آموزشي (داخل و خارج) به تفكيك واحد سازماني و جنسیت 11
واحد سازماني 11
کل ساعت آموزش 11
تعداد كاركنان  آموزش دیده 11
میزان ساعات کارکنان آموزش دیده 11
آمار میزان ساعات دوره های آموزشي (داخل و خارج) به تفکیک مقطع تحصیلی 12
نمودار میله ای میزان تحصیلات 12
نمودار دایره ای میزان تحصیلات 13
 آمارمیزان ساعات دوره های آموزشي مدیران (داخل و خارج) به تفكيك واحد سازماني و جنسیت 14
 آمارمیزان ساعات دوره های آموزشي مدیران (داخل و خارج) به تفكيك واحد سازماني و جنسیت 15


تعدادشرکت کنندگان

دوره

سال

406

15

73

289

17

74

387

22

75

60

29

76

113

23

77

77

17

78

411

37

79

379

47

80

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink