پروژه آمار رضایت از میزان و نحوه بازتاب اخبار در رسانه ها


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار رضایت از میزان و نحوه بازتاب اخبار در رسانه ها

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار رضايت از ميزان و نحوه بازتاب اخبار در رسانه ها


فهرست
توزيع فراواني رضايت از ميزان و نحوه بازتاب اخبار در رسانه ها به تفكيك خبرگزاري هاي مورد بررسي 3
توزيع فراواني نظارت كامل مديران بر امور تحت مديرتشان به تفكيك خبرگزاري هاي مورد بررسي 6
توزيع فراواني تأثير موارد ذكر شده در سوالات تحقيق تحقيق در ارتقاغء كيفي اخبار به تفكيك خبرگذاري هاي مرد بررسي 10
 

درصد فراواني تجمعي

درصد خالص

درصد

فراواني

 

 

نام خبرگزاري

 

5/38

5/38

0/37

10

خيلي كم 1.

Valid

ايرنا 1.

5/61

1/23

2/22

6

كم 2.

 

 

5/88

9/26

9/25

7

تا حدودي 3.

 

 

0/100

5/11

1/11

3

4. زياد

 

 

 

0/100

3/96

26

Total

 

 

 

 

7/3

1

System

Missing

 

 

 

0/100

27

 

Total

 

5/4

5/4

3/4

1

خيلي كم 1.

Valid

ايسنا 2.

2/18

6/13

0/13

3

كم 2.

 

 

1/59

9/40

1/39

9

تا حدودي 3.

 

 

5/95

4/36

8/34

8

4. زياد

 

 

0/100

5/4

3/4

1

5. خيلي زياد

 

 

 

0/100

7/95

22

Total

 

 

 

 

3/4

1

Suystem

Missing

 

 

 

0/100

23

 

Total

 

3/14

3/14

3/14

1

كم 2.

Valid

فارس 3.

9/42

6/28

6/28

2

تا حدودي 3.

 

 

7/85

9/42

9/42

3

4. زياد

 

 

0/100

3/14

3/14

1

5. خيلي زياد

 

 

 

0/100

0/100

7

Total

 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink