پروژه آمار موفقیت دانش آموزان در آزمون های آموزش عالی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار موفقیت دانش آموزان در آزمون های آموزش عالی

HyperLink
قیمت: 45000 ریال - چهار هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار
پروژه  آمار ميزان موفقيت دانش آموزاني كه با تغيير رشته در آزمونهاي آموزش عالي موفق شده اند 

 فهرست

 پرسشنامه 2

1-خانوادة شما چند نفره است؟ 3
نمودار دایره ای سوال 1 3
نمودار میله ای سوال1 3
2-وضعيت خانوادة شما چگونه است؟ 4
نمودار دایره ای سوال 2 4
نمودار میله ای سوال2 4
3-داراي خواهر و برادري هستيد كه در كنكور قبول شده باشند؟ 5
نمودار دایره ای سوال3 5
نمودار میله ای سوال3 5
4- در چه مدرسه اي درس خوانده ايد؟ 6
نمودار دایره ای سوال4 6
نمودار میله ای سوال4 6
5- آيا به ميل خود ادامه تحصيل مي دهيد؟ 7
نمودار دایره ای سوال5 7
نمودار میله ای سوال5 7
7- از چه سالي درس خواندن را به طور جدي شروع كرده ايد؟ 8
نمودار دایره ای سوال7 8
نمودار میله ای سوال7 9
8- در طول روز چند سال درس مي خوانيد؟ 10
نمودار دایره ای سوال8 10
نمودار میله ای سوال8 11
9- براي اينكه در كنكور قبول بشويد برنامه خاصي درنظر داشته ايد؟ 12
نمودار دایره ای سوال9 12
نمودار میله ای سوال9 13
10-آيا برنامه ريزي خود را رعايت مي كرديد؟ 14
نمودار دایره ای سوال10 14
نمودار میله ای سوال10 15
11-روش اصلي و مورد نظر شما براي تحصيل و موفقيت در كنكور چه بود؟ 16
12-نسبت به ميزاني كه درس خوانده ايد رتبه بندي شما در نظرتان چگونه بود؟ 16
نمودار دایره ای سوال12 17
13-اولين بار كه در كنكور شركت كرديد رشته ي شما چه بود؟ 18
نمودار دایره ای سوال13 18
نمودار میله ای سوال13 19
14-رشته اول شما چگونه انتخاب شد؟ 20
نمودار دایره ای سوال14 20
15-سال چندم در كنكور قبول شده ايد؟ 21
نمودار دایره ای سوال15 21
نمودار میله ای سوال15 22
16-آيا در طول تحصيل تغيير رشته داده ايد؟ 23
نمودار دایره ای سوال16 23
نمودار میله ای سوال16 24
17-در صورت تغيير رشته، اين رشته براي قبولي در كنكور بوده است؟ 25
نمودار دایره ای سوال17 25
نمودار میله ای سوال17 25
18-در صورت تغيير رشته، هدف شما از تغيير دادن آن چه بوده است؟ 26
نمودار دایره ای سوال18 26
نمودار میله ای سوال18 27
19-در چه دوره يا تغيير رشته داده ايد؟ 28
نمودار دایره ای سوال19 28
نمودار میله ای سوال19 29
20-اگر پس از كنكور بودهاست، پس از چندبار كنكور دان تغيير رشته داده ايد؟ 30
21-براي بار دوم و بعد چگونه درس خوانديد؟ 30
نمودار دایره ای سوال21 31
نمودار میله ای سوال21 32

 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink