پروژه آمار بررسی وزن شرکت کنندگان مسابقات انتخابی کشتی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی وزن شرکت کنندگان مسابقات انتخابی کشتی

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسی وزن شرکت کنندگان مسابقات انتخابي جهت اعزام به گرجستان  


فهرست
دامنه تغييرات 3
جدول فراواني 3
مد 4
ميانگين 4
انحراف از ميانگين 4
واريانس 4
انحراف معيار 4
ضريب تغييرات 4
نمودارها 5
نمودار ميله‌اي 5
نمودار مستطيلي 6
نمودار چندبر فراواني 7
نمودار دايره‌اي 8
نمودار ساقه و برگ 10

 

فراواني تجمعي

درصد فراواني نسبي

فراواني نسبي

فراواني مطلق

مركز طبقه

حدود طبقات

7

2/10%

68/7

7

55

60-50

34

7/39%

68/27

27

65

70-60

46

6/17%

68/12

12

75

80-70


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink