پروژه آمار مطالعه کنندگان کتاب آمار و احتمال


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار مطالعه کنندگان کتاب آمار و احتمال

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسی دانش آموزانی که کتاب آمار و احتمال را مطالعه کرده اند 

فهرست
مقدمه 3
روشهاي جمع‌آوري داده‌ها 3
ِجدول داده ها 5
جدول داده ها به صورت مرتب شده 7
جدول فراوانی 7
دسته بندي 7
دامنه تغيرات 7
مركز دسته 8
فراواني مطلق 9
فراواني نسبي 9
فراواني تجمعي 10
فراواني تجمعي 11
درصد فراواني نسبي 11
فرواني نسبي 11
فراواني مطلق 11
مركز دسته 11
طول دسته 11
جدول فراوانی ها 11
نمودارها و تحليل داده ها 11
نمودار ميله‌اي 11
نمودار مستطيلي 12
نمودار چندبر فراواني 12
نمودار دايره‌اي 12
شاخص هاي مركز 13
نمودار جعبه اي 14
چارك 14
ميانگين 15
مقايسه ميانگين و ميانه 16
میانگین وزن دار 16
دامنه تغییرات 18
واریانس 18
محاسبه واريانس معيار 20
انحراف معیار 21
ضریب تغییرات 21

 
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink