پروژه آمار تعداد افراد خون‌دهنده در فروردین ماه و آذرماه سال 1381


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار تعداد افراد خون‌دهنده در فروردین ماه و آذرماه سال 1381

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار تعداد افراد خون‌دهنده در فروردين ماه و آذرماه سال 1381

 

فهرست
مقدمه 3
ميانگين 4
ميانه 5
چارك‌ها 6
دهك‌ها 7
صدكها 8
مد 9
چارك متوسط اندازه‌ها 10
نمودار چندبر فراواني 12
نمودار مستطيلي 13
نمودار دايره‌اي 14
نمودار ميله‌اي 15
نمودار فراواني تجمعي 16
نمودار درصد فراواني تجمعي 17
انحراف متوسط از ميانگين 18
انحراف معيار يا استاندارد 19
نمودار جعبه‌اي 20
همبستگي 21
خط رگريسيون 22
نتيجه‌گيري 22
فهرست منابع 23

Fiui

Fi

cl


4

4

41-10

11

7

72-41

21

10

103-72

24

3

134-103

25

1

165-134

30

5

216-165

30

0

227-199

30

0

258-227

 
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink