پروژه آمار رابطه ی بین استفاده ار آزمایشگاه زبان و افزایش انگیزه


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار رابطه ی بین استفاده ار آزمایشگاه زبان و افزایش انگیزه

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار رابطه ي بين استفاده ار آزمایشگاه زبان و   افزايش انگيزه در يادگيري بهتر  


فهرست
رابطه ي بين استفاده ار آزمایشگاه زبان و   افزايش انگيزه در يادگيري بهتر 1
بررسي فرضيه اول 3
جدول شماره 1 _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 7 3
نمودار شماره 1 _   توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 7 3
جدول شماره 2 _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 7 3
نمودار شماره 2 _     توزيع فراواني ودرصد  پاسخ ها به پرسش شماره 7 4
بررسي فرضيه دوم 4
جدول شماره 3 _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 5 4
نمودار شماره 3 _   توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 5 5
جدول شماره 4 _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 5 5
نمودار شماره 4 _     توزيع فراواني ودرصد  پاسخ ها به پرسش شماره5 6
بررسي فرضيه سوم 6
جدول شماره5 _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 2 6
جدول شمار6 _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 1 7
نمودار شماره 6_   توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 1 8
جدول شمار7 _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 1 و 2 8
نمودار شماره 7_   توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 2و 1 8
جدول شماره 8  _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره1 و 2 9
نمودار شماره 8 _     توزيع فراواني ودرصد  پاسخ ها به پرسش شماره1 و 2 9
بررسي فرضيه چهارم 9
جدول شماره9 _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 3 9
نمودار شماره 9_   توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 3 10
جدول شمار10  _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 6 10
نمودار شماره 10_   توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 6 11
جدول شمار11_     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 6 و 3 11
نمودار شماره 11_   توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 6 و 3 12
جدول شماره 12  _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 3 و 6 12
نمودار شماره 12 _     توزيع فراواني ودرصد  پاسخ ها به پرسش شماره3 و 6 13
جدول شماره13 _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 4 13
نمودار شماره 13 _   توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 4 14
جدول شمار14  _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 12 14
جدول شماره 15  _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره4 و 12 15
نمودار شماره 15_   توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 4 و 12 15
جدول شماره 16  _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 4 و 12 16
نمودار شماره  16 _     توزيع فراواني ودرصد  پاسخ ها به پرسش شماره4 و 12 16
جدول شماره 17 _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 8 17
نمودار شماره 17  _   توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 8 17
جدول شمار ه 18  _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 10 17
جدول شمار ه 19  _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره8 و 10 18
نمودار شماره 19 _   توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 8 و 10 19
جدول شماره 20   _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 4 و 12 19
نمودار شماره  20 _     توزيع فراواني ودرصد  پاسخ ها به پرسش شماره4 و 12 20
جدول شماره 21 _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره13 20
نمودار شماره 21 _   توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 13 21
جدول شماره 22  _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 13 21
بررسي فرضيه هشتم 21
جدول شماره 23  _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره9 22
نمودار شماره 23   _   توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 9 22
جدول شماره 24   _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 15 22
جدول شمار ه 25   _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شمار9 و 15 23
نمودار شماره 25 _   توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 9 و 15 24
جدول شماره 26   _     توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 9 و 15 24
نمودار شماره  26 _     توزيع فراواني ودرصد  پاسخ ها به پرسش شماره9 و 15 25

 

            گزينه

جنس

كاملا موافق

موافق

بي نظر

مخالف

كاملا مخاف

جمع

آقا

10

18

21

4

4

57

خانم

12

9

13

4

5

43

جمع

22

27

34

8

9

100

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink