پروژه آمار بررسی قد و وزن کودکان نیمسال دوم 85ـ84


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی قد و وزن کودکان نیمسال دوم 85ـ84

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسي قد و وزن كودكان نيمسال دوم 85ـ84  

فهرست
 
مقدمه 3
جمع آوري داده ها 3
جدول های داده 4
تجزيه و تحليل داده ها 5
ارزيابي مشكلات 5
نتايج 5
جدول فراواني شماره 1 ( قد كودكان نيمسال دوم 1379 ) 5
جدول فراواني شماره 3 ( قد كودكان نيمسال دوم 1380 ) 6
جدول فراواني شماره 4 ( 1380 ) 7
نمودار میله ای شماره 1 قد کودکان نیمسال دوم 1379 8
نمودار میله ای شماره2 وزن کودکان نیمسال دوم 1379 8
نمودار میله ای شماره3 قد کودکان نیمسال 1380 9
نمودار میله ای شماره 4 وزن کودکان در نیمسال 1380 9
نمودار مستطیلی شماره 1 قد کودکان نیمسال دوم 1379 10
نمودار ستونی شماره 2 وزن کودکان نیمسال دوم 1379 10
نمودار مستطیلی شماره 3 قد کودکان نیمسال دوم 1380 11
نمودار مستطیلی شماره 4 وزن کودکان نیمسال دوم1380 11
نمودار دایره ای شماره 1 قد کودکان نیمسال79 12
نمودار دایره ای شماره 3 قد کودکان نیمسال دوم 80 13
نمودار دایره ای شماره 3 قد کودکان نیمسال دوم 80 14
شاخص هاي مركزي 14
نمودار چندبر شماره (3) (قد كودكان نيمسال دوم 80) 16
نمودار چندبر شماره (4) (قد كودكان نيمسال دوم 80) 16
نمودار چندبر شماره (1) (قد كودكان نيمسال دوم 79) 16
نمودار چندبر شماره (2) (قد كودكان نيمسال دوم 80) 17
نمودار ميله‌اي شماره (3) (قد كودكان نيمسال دوم 79) 18
نمودار ميله‌اي شماره (4) (وزن كودكان نيمسال دوم 80) 18
نمودار ميله‌اي شماره (1) (قد كودكان نيمسال دوم 79) 19
نمودار چندبر شماره (2) (وزن كودكان نيمسال دوم 80) 19
انحراف معيار 19
واريانس 20
ضريب تغييرات 20
جدول تغذیه کودک 21
نتيجه گيري 22

 

وزن بر حسب كيلو گرم

قد برحسب سانتي متر

شماره كودكان

 

وزن بر حسب كيلوگرم

قد بر حسب سانتي متر

شماره كودكان

6

56

1

 

7

62

1

6

60

2

 

9

71

2

8

63

3

 

7

72

3

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink