پروژه آمار بیماری هپاتیت


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بیماری هپاتیت

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بیماری هپاتیت


 

فهرست
بیماری هپاتیت 3
( جدول 4-1 ) 3
نمودار (4-1) توزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب گروه سني 4
جدول (4-2) توزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب ابتلاء به هپاتيت و گروه سني 5
- تعداد موارد هموفیلی بر حسب نوع هموفیلی :   (جدول 4-3 ) 6
جدول (4-3) توزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب نوع هموفيلي 6
- تعداد بیماران بر حسب شدت هموفیلی :   ( نمودار 4-4) 6
نمودار (4-4) توزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب شدت هموفيلي 7
نمودار (4-5) توزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب علائم كلينيكي 7
نمودار(4-6) توزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب مقدار محدوديت حركتي 8
(جدول 4-7) توزيع فراواني  افراد تحت مطالعه مبتلا به عفونت فعال 8
( جدول 4 - 8 )  توزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب پاسخ به درمان 9
جدول (4-9) توزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب علائم و نشانه هاي بيماران 9
جدول( 4-10) توزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب مقادير آنزيم هاي كبدي 10

                  عفونت فعال

     بدون سابقه قبلی درمان

        با سابقه قبلی درمان

           هپاتیت B

  (1.8%)          2  نفر             

---------              

         هپاتیت C

        4  (3.7 %  )نفر      

9 (8.5%)                نفر

     H.I.V     

-------               

--------              

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink