پروژه آمار بررسی نمرات یک دانش آموز


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی نمرات یک دانش آموز

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسي نمرات يك دانش آموز                        

   

فهرست
داده ها 3
جدول توزيع فراواني 3
تجمعي   درصد نسبي   فراواني نسبي   مراكز دسته  فراواني مطلق   خط و نشان  حدود دسته 4
نمودار ستوني 5
نمودار ميله اي 6
نمودار چند بر فراواني 7
نمودار دايره اي 9
ب)استفاده از روش درجه 11
نمودار جعبه اي 12
مرتب شده داده ها 12
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink