پروژه آمار بررسی میزان طلاق در چند سال اخیر


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی میزان طلاق در چند سال اخیر

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسی میزان طلاق در چند سال اخیر

 

فهرست 
مقدمه 3
جمع آوری داده ها 4
تجزیه و تحلیل داده ها 5
نمودار شماره یک 5
کشور های در حال توسعه و کشور های توسعه نیافته 6
نمودار شماره دو 7
میزان  طلاق در ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب(1368-1350) 7
نمودار شماره سه 8
میزان طلاق در شهر و روستا 8
نمودار شماره چهار 9
نمودار مستطیلی 10
نمودار میله ای 11
نمودار چند بر فراوانی 12
نمودار دایره ای 13
نمودار ساقه و برگ 13
ارزیابی مشکلات 14
نتایج 14
ضمیمهA 15
ضمیمهB 16
منابع و مآخذ 16

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink