پروژه آمار میزان درآمد و تحصیلات معلمین و کارمندان


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار میزان درآمد و تحصیلات معلمین و کارمندان

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار
پروژه آمار بررسي رابطه ميزان درآمد و تحصيلات معلمين و كارمندان يكي از شعبات كارخانجات توليدي


  فهرست

هدف از انجام پروژه 4
چگونگي جمع آوري اطلاعات 4
ارزيابي مشكلات: 5
نتايج با توجه به داده‌ها و قبل از مشاهده‌ي نمودار 5
توضيح داده‌ها 5
داده‌ها 6
يكي از شعبات چي‌توز 6
معلمان 6
معلمان 7
كارمندان 7
حقوق كارمندان 8
حقوق معلمان 8
نمودار ساقه و برگ كارمندان 9
راهنما 9
نمودار ساقه و برگ معلمان 10
راهنما 10
نمودار دايره‌اي كارمندان 10
نمودار دايره‌اي معلمان 11
نمودار منحني فراواني تجمعي كارمندان 12
نمودار درصد فراواني تجمعي معلمان 13
نمودار درصد فراواني تجمعي كارمندان 14
نمودار منحني فراواني تجمعي معلمان 16
نمودار ميله‌اي معلمان 17
نمودار ميله‌اي حقوق كارمندان 18
نمودار هيستوگرام كارمندان 19
نمودارهيستوگرام معلمان 20
نمودار چندبر حقوق كارمندان 21
نمودار چندبر حقوق معلمان 22
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink