پروژه آمار نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان

HyperLink
قیمت: 55000 ریال - پنج هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

پروژه آمار  بررسی نقش معلم تربیت بدنی  در رشد و باورهای دانش آموزان دوره ی متوسطه

 

فهرست

فصل اول 6
طرح مسئله 6
هدف تحقیق 6
اهمیت تحقیق 7
سؤالات تحقیق 7
فصل دوم: ادبیات تحقیق 8
تعریف متغیرها 8
مروری بر تحقیق های انجام شده 9
●کمبود فضای ورزشی مناسب 9
فصل سوم: روش شناسی 16
روش اجرا 16
جامعه ی مورد مطالعه 16
نمونه و شیوه ی نمونه گیری 17
ابزار اندازه گیری 17
روش آماری 17
فصل چهارم : ارایه ی نتایج کمّی 18
جدول و نمودار مربوط به سوال اول 19
نمودار دایره ای وجود دبیر تربیت بدنی در مدرسه 19
جدول و نمودار مربوط به سوال دوم 20
نمودار دایره ای مقدار اطلاعات دبیر تربیت بدنی در زمینه های ورزشی 20
جدول و نمودار مربوط به سوال سوم 21
نمودار دایره ای میزان ساعات بازی در هفته 22
نمودار دایره ای نوع ورزش انجام شده 23
جدول و نمودار مربوط به سوال پنجم 23
نمودار دایره ای وجود مکان مناسب برای ورزش 24
جدول و نمودار مربوط به سوال ششم 24
نمودار دایره ای فراخواندن یا عدم فراخواندن محصلین به گرم کردن خود 25
جدول و نمودار مربوط به سوال هفتم 25
نمودار دایره ای میزان نظارت دبیر 26
جدول و نمودار مربوط به سوال هشتم 26
نمودار دایره ای تاثیر دبیر تربیت بدنی در رشد باورهای دانش اموزان 27
جدول و نمودار مربوط به سوال نهم 28
نمودار دایره ای میزان صحبت کردن در مورد باورها 28
جدول و نمودار مربوط به سوال دهم 29
نمودار دایره ای رابطهی نزدیک میان دانش اموز و دبیر 29
جدول و نمودار مربوط به سوال یازدهم 30
نمودار دایره ای قابلیت الگوبرداری یا عدم آن در مورد دبیر 31
جدول و نمودار مربوط به سوال دوازدهم 31
نمودار دایره ای میزان استفاده دبیران از کلمات غیر اخلاقی 32
جدول و نمودار مربوط به سوال سیزدهم 32
نمودار دایره ای میزان انتقال تجربه از سوی دبیران 33
جدول و نمودار مربوط به سوال چهاردهم 33
نمودار دایره ای میزان همراهی دبیران در زنگ ورزش 34
جدول و نمودار مربوط به سوال پانزدهم 35
نمودار دایره ای میزان برخورد با دانش آموزان متخلف 35
جدول و نمودار مربوط به سوال شانزدهم 36
نمودار دایره ای میزان اهمیت به فعالیت دانش آموزان 37
جدول و نمودار مربوط به سوال هفدهم 37
نمودار دایره ای میزان رضایت دانش اموزان 38
فصل پنجم: تفسیر نتایج 39
تفسیر نتایج کلی 39
نتیجه ی فرایض 41
پیشنهادها 42
منابع تحقیق 43

SK

Pi

fi

Fi

xi

342

95%

0.95

95

بله

18

5%

0.05

5

خیر

Sk  = 360

Pi  = 100%

fi  = 1

Fi  = 100

 

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink