پروژه آمار تصادفات گرگان و گنبد


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار تصادفات گرگان و گنبد

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار
پروژه آمار تصادفات گرگان و گنبد


  فهرست

آمار تصادفات بر مبناي نوع معبر شهرستان گرگان 3
آمار تصادفات بر مبناي نوع معبر گنبد 4
آمار تصادفات بر مبناي نوع وسيله نقليه 4
نمودار دایره ای تصادفات بر حسب نوع وسيله نقليه شهرستان گرگان 5
آمار تصادفات بر حسب نوع وسيله نقليه شهرستان گنبد 5
نمودار دایره ای تصادفات بر حسب نوع وسيله نقليه شهرستان گنبد 6
آمار بر مبناي ساعت وقوع گنبد 6
آمار تصادفات بر مبناي ساعت وقوع گرگان 7
نمودار میله ای تصادفات بر مبناي ساعت وقوع گرگان 8
آمار بر حسب نحوه برخورد شهرستان گنبد 8
آمار بر حسب نحوه برخورد شهرستان گرگان 8
نمودار دایره ای بر حسب نحوه برخورد شهرستان گرگان 9
آمار بر حسب علت تامه شهرستان گنبد 9
نمودار دایره ای بر حسب علت تامه شهرستان گنبد 10
آمار بر حسب علت تامه گرگان 10
نمودار میله ای بر حسب علت تامه گرگان 11
آمار برحسب سن و جنس راننده مقصر گرگان 11
نمودار دایره ای برحسب سن و جنس راننده مقصر گرگان 12
آمار بر حسب سن و جنس راننده مقصر گنبد 12
آمار تصادفات بر حسب نوع تصادف گرگان 13
نمودار میله ای تصادفات بر حسب نوع تصادف گرگان 14
آمار تصادفات بر حسب نوع تصادف گنبد 14
نمودار میله ای تصادفات بر حسب نوع تصادف گنبد 14
آمار تصادفات شدت صدمه و جنسيت شهرگرگان 14
نمودار سه بعدی تصادفات بر حسب شدت صدمه و جنسيت گرگان 15
آمار تصادفات بر حسب شدت صدمه و جنسيت گنبد 15
نمودار سه بعدی تصادفات بر حسب شدت صدمه و جنسيت گنبد 15
آمار تصادفات بر مبناي ايام هفته 16
نمودار میله ای تصادفات براساس روزهای هفته 16
آمار بر حسب وضع هوا گرگان 16
نمودار دایره ای بر حسب وضع هوا گرگان 17
آمار بر حسب شرايط روحي و رواني راننده شهر گنبد 17
نمودار دایره ای بر حسب شرايط روحي و رواني راننده شهر گنبد 18

 

رديف

نوع معبر

تعداد

درصد


1

نا مشخص

13

0.3

2

يكطرفه

193

4.43

3

تقاطع

824

18.91

4

پل

8

0.18

5

ميدان

441

10.12

6

تونل

1

0.02

7

خيابان

2651

60.84

8

جاده

28

0.64

9

كمربندي

198

4.54

10

جمع :

4357

100

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink