پروژه آمار پارکینگ


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار پارکینگ

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار پارکینگ

 
فهرست
جامعه و نمونه 2
روش جمع آوري داده ها 3
متغير تصادفي 3
دسته بندي داده ها و جدول فراواني 3
دسته 6
فراواني fi 6
فراواني نسبي 6
درصد فراواني نسبي 6
مركز دسته 6
فراواني تجمعي 6
جدول فراوانی 6
نمودارها و تحليل داده ها 7
نمودار ميله اي 8
نمودار مستطيلي 9
نمودار دايره اي 10
نمودار دايره اي 10
ساقه و برگ 12
شاخص هاي مركزي 13
ميانگين وزن دار 15
شاخص هاي پراكندگي 16
روش سريع محاسبه ميانگين 18
ضريب تغييرات CV 19
 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink