پروژه آمار مراجه کنندگان به پزشک


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار مراجه کنندگان به پزشک

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

پروژه آمار تعداد مراجعه كنندگان به يك پزشك در هر روز در طول يك ماه

 
 

فهرست
مقدمه 3
جامعه 4
جدول فراواني 5
نمودار مستطيلي 5
نمودار چند بر فراواني 6
نمودار دايره اي 6
ميانه 8
مد 8
ميانگين 8
نمودار جعبه اي 8
چارك اول 8
ميانه 8
چارك سوم 8
نمودار ساقه و برگ 9
برگ 9
ساقه 9
واريانس 11

مركز دسته ها

فراواني تجمعي

درصد فراواني نسبي

فراواني نسبي

فراواني مطلق

حدود دسته ها

25/15

75/20

25/26

75/31

25/37

75/42

2

6

9

22

28

31

231%

431%

313%

1331%

631%

331%

31/2

31/4

31/3

31/13

31/6

31/3

2

4

3

13

6

3

(18-5/12]

(5/23-18]

(29-5/23]

(5/34-29]

(40-5/34]

(5/45-40]


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink