پروژه آمار فوت شدگان سال 86


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار فوت شدگان سال 86

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمارجدول فراواني فوت شدگان سال 86( به استثناء اسفند ماه)

 

فهرست
جدول فراواني فوت شدگان سال 86( به استثناء اسفند ماه) 3
نقطه مياني x’i 3
مجموع فراواني ها   3
طبقات 3
جدول فراواني و نمودار هيستوگرام فوت شدگان 4
فروردين 86 4
جدول فراواني و نمودار هيستوگرام فوت شدگان 4
ارديبهشت 86 4
جدول فراواني و نمودار هيستوگرام فوت شدگان 5
خرداد 86 5
جدول فراواني و نمودار هيستوگرام فوت شدگان 6
تير 86 6
جدول فراواني و نمودار هيستوگرام فوت شدگان 7
مرداد 86 7
جدول فراواني و نمودار هيستوگرام فوت شدگان 7
شهريور 86 7
جدول فراواني و نمودار هيستوگرام فوت شدگان 8
مهر 86 8
جدول فراواني و نمودار هيستوگرام فوت شدگان 9
آبان 86 9
جدول فراواني و نمودار هيستوگرام فوت شدگان 10
آذر 86 10
جدول فراواني و نمودار هيستوگرام فوت شدگان 10
دي 86 10
جدول فراواني و نمودار هيستوگرام فوت شدگان 11
بهمن 86 11
نمودار هيستوگرام فوت شدگان سال 86 13

 

نقطه مياني x’i

مجموع فراواني ها 

طبقات

5

34

0-10

15

17

10-20

25

39

20-30

35

24

30-40


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink