پروژه ي آمـــار ميزان مصرف غذاهاي دريايي در 20 خانوار


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه ي آمـــار ميزان مصرف غذاهاي دريايي در 20 خانوار

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه ي آمـــار ميزان مصرف غذاهاي دريايي در 20 خانوار

 
 
 

فهرست
مثال براي متغير كمي پوسته 3
جدول فراواني داده ها 3
نمودار مستطيلي ساقه و برگ چند بر فراواني(برحسب انواع فراواني) و نمودار جعبه اي 3
مد، ميانه 3
فراواني تجمعي 3
درصد فراواني نسبي 3
فراواني نسبي 3
فراواني مطلق 3
مركز دسته 3
حدود رشد 3
رسم نمودار مستطيلي برحسب فراواني مطلق 4
رسم نمودار مستطيلي برحسب فراواني نسبي 4
رسم نمودار مستطيلي برحسب درصد فراواني نسبي 5
رسم نمودار مستطيلي برحسب فراواني تجمعي 5
رسم نمودار ساقه و برگ 6
برگ 6
ساقه 6
كليد نمودار 6
رسم نمودار چند بر فراواني(برحسب فراواني مطلق) 7
رسم نمودار چند بر فراواني 7
(برحسب فراواني نسبي) 7
رسم نمودار چند بر فراواني برحسب درصد فراواني نسبي 8
رسم نمودار جعبه اي 8
مثال براي متغير كمي گسسته 8
رسم جدول فراواني 9
رسم نمودار ميله اي، دايره اي، جعبه اي 9
درصد فراواني 9
فراواني نسبي 9
تعداد 9
گروه خوني 9
رسم نمودار ميله اي برحسب فراواني مطلق 9
رسم نمودار ميله اي برحسب فراواني نسبي 10
رسم نمودار ميله اي برحسب درصد فراواني نسبي 10
رسم نمودار دايره اي 10
(برحسب فراواني مطلق) 10
رسم نمودار دايره اي 11
(برحسب فراواني نسبي) 11
رسم نمودار دايره اي (برحسب درصد فراواني نسبي) 12
متغير كيفي اسمي 12
رسم نمودار ميله اي (برحسب فراواني مطلق) 13
رسم نمودار ميله اي برحسب فراواني نسبي 14
رسم نمودار ميله اي برحسب درصد فراواني نسبي 14
رسم نمودار دايره اي (برحسب فراواني مطلق) 14
رسم نمودار دايره اي برحسب فراواني نسبي 15
درصد فراواني نسبي 16
متغير كيفي ترتيبي 16
تشكيل جدول فراواني داده ها 16
رسم نمودار ميله اي، دايره اي 17
درصد فراواني نسبي 17
فراواني نسبي 17
تعداد 17
نوع ماشين 17
رسم نمودار ميله اي برحسب فراواني مطلق 17
رسم نمودار ميله اي برحسب فراواني نسبي 18
رسم نمودار ميله اي برحسب درصد فراواني نسبي 18
رسم نمودار دايره اي برحسب فراواني مطلق 18
رسم نمودار دايره اي برحسب فراواني نسبي 19
فراواني نسبي 19
رسم نمودار دايره اي برحسب فراواني مطلق 20

 

 

درصد فراواني

فراواني نسبي

تعداد

گروه خوني

 

16

40

26

16

16/0

4/0

26/0

16/0

5

12

8

5

A

AB

B

O

 

100

1

30

 

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink