پروژه آمار بررسی بیماری کبد و دیابت


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی بیماری کبد و دیابت

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسی بیماری کبد و دیابت


 
فهرست
گزارش شماره 1: 3
چكيده: 3
قسمت اول : مجموعه دادهBUFA"  " 4
1.1 مجموعه داده 4
1.2خصوصیات آماری داده‌ها 6
نمودار نقطه ای 7
ججدول Feature 8
جدول ماتريس کواريانس 8
هيستوگرام توزیع داده ها 9
نمودار نقطه ای کواريانس بين ویژگیهای (features) دیتاست 11
نمودار توزیع کلاس ها 12
1.3 جمع بندی: 12
قسمت دوم : مجموعه دادهPIMA"" 13
2.1 مجموعه داده 13
2.2 خصوصیات آماری داده‌ها 15
جدول محاسبات آماری 16
جدول ماتریس کواریانس 16
هيستوگرام توزیع داده ها 18
2.3 جمع‌بندی 19
مراجع: 20


شماره ویژگی

نام ویژگی در dataset

توضیحات

1

mcv

حجم متوسط کپسولی

2

alkphos

میزان آنزیم alkaline phosphotase

3

sgpt

میزان آنزیم alanine aminotransferase  (ALT)

4

sgot

میزان آنزیم aspartate aminotransferase (AST)

5

gammagt

  (gamma-G)  gamma-glutamyl transpeptidase  میزان آنزیم

6

drinks

مقدار مصرف روزانه مشروب الکلی :  1/2 pint (250 سی سی)


 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink