پروژه آمار عملكرد اورژانس


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار عملكرد اورژانس

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس  
فهرست
نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس 1
مقدمه 7
روش اجرا 9
نتايج 13
نمودار شماره 1 14
پيوست ها 15
نتيجه گيري 22
منابع 23
پيوست ها 24
نمودار شماره 1 : توزيع فراواني مطلق مراجعه 677 بيمار به اورژانس برحسب ساعت 24
نمودار شماره 2 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست نوار قلب (بيشتر از 5 دقيقه) برحسب ساعت درخواست 25
نمودار شماره 3 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست عکس (بيشتر از 20 دقيقه) برحسب ساعت درخواست 26
نمودار شماره 4 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست آزمايش (بيشتر از 120 دقيقه)  برحسب ساعت درخواست 27
نمودار شماره 5 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست مشاوره تخصصي (بيشتر از 30 دقيقه) برحسب ساعت درخواست 28
نمودار شماره 6 : توزيع فراواني نسبي نظر بيماران درخصوص مراجعه مجدد 29
نمودار شماره 7 : توزيع فراواني نسبي وضعيت بهبودي بيماران 30
جدول شماره 1 : نتايج شاخصهاي اندازهگيري شده در تابستان سال 1382 31
 
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink