پروژه آمار رابطه دانش‌آموزان و والدین


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار رابطه دانش‌آموزان و والدین

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار رابطه دانش‌آموزان و والدین 


مفاهیم
جامعه : 3
مقدمه 4
برقراري ارتباط با نوجوانان 10
رابطه‌ي صميمانه با نوجوانان 14
باوالدين خود چگونه رفتار كنيم؟ 20
نمودار ميله‌اي 24
نمودار دايره‌اي 24
نمودار مستطيلي 25
نمودار چند بر فراواني 26
جدول فراواني 28
تشخيص مد  و ميانه 29
نمودار جعبه‌اي 30
واريانس: 32

مركز دسته

فراواني مطلق

حدود دسته

15

5

30-0

10

5

50-30

10

10

70-50

15

15

100-70

50

35

-

 
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink