پروژه آمار قد دانش آموزان


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار قد دانش آموزان

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار قد دانش آموزان


 
فهرست
مو ضوع  تحقيق 3
جدول فراواني 3
نمودار مستطيلي(هيستو گرام) 5
نمودار چند بر (چند ضلعي) 6
نمودارميله اي 7
نمودار فراواني تراكمي 8
نمودار دايره اي 9
نمودار ساقه وبرگ 10

 

درصد فراواني تراكمي

فراواني تراكمي

درصد فراواني      نسبي

فراواني نسبي

مركز دسته

فراواني مطلق

حدود دسته

رديف

4%

1

4%

04/0

5/24

1

26-23

1

16%

4

12%

12/0

5/27

3

29-26

2

44%

11

28%

28/0

5/30

7

32-29

3

68%

17

24%

24/0

5/33

6

35-32

4

80%

20

12%

12/0

5/36

3

38-35

5

84%

21

4%

04/0

5/39

1

41-38

6


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink