پروژه آمار ساختمان سازی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار ساختمان سازی

HyperLink
قیمت: 65000 ریال - شش هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه  آمار ساختمان سازی
فهرست
آمار وساختمان سازی 1
1 ـ 5  معرفي منطقه و ناحيه بندي آن 8
نقشه 1-5 – نمايش شماتيك موقعيت منطقه 9 در شهر مشهد 9
2 ـ 5  مباني نظري شاخصها 10
3 ـ 5  شاخصهاي اقتصادي 12
1 ـ 3 ـ 5  بررسي تحولات قيمت زمين مسكوني در نواحي شش گانه منطقه 9 شهر مشهد 13
جدول شماره 1 ـ 5 : متوسط قيمت فروش يك متر مربع زمين با ساختمان كلنگي در نواحي شش گانه منطقه 9 طي دوره 1384- 1379 13
جدول شماره 2 ـ 5 : ميزان تغييرات قيمت يك متر مربع زمين با ساختمان كلنگي در نواحي شش گانه منطقه 9 شهر مشهد طي دوره (1384-1379) 14
نمودار 1-5- متوسط قيمت فروش يك متر مربع زمين با ساختمان كلنگي طي دوره 1384-1379 16
2 ـ 3 ـ 5  بررسي تحولات قيمت زير بناي مسكوني در نواحي شش گانه منطقه 9 شهر مشهد 16
جدول شماره 3 ـ 5 : متوسط قيمت فروش يك متر مربع زير بناي مسكوني در نواحي شش گانه 17
جدول 4 ـ 5 : ميزان تغييرات قيمت يك متر مربع زير بناي مسكوني در نواحي شش گانه منطقه 9  طي دوره 1384- 1379 17
نمودار 2-5- متوسط قيمت فروش يك متر مربع زيربناي مسكوني طي دوره 1379 - 1384 18
3-3-5  ارائه مدلي با توجه به قيمت زمين ، زيربنا ، هزينه خريد تراكم ، سود سرمايه و ارتفاع بهينه بلند مرتبه‌ها 19
جدول 5-5 . ضريب افزايش هزينه بر حسب تعداد طبقات تا طبقه بيستم . 21
جدول شماره 6 ـ 5 23
2-3-3-5  ناحيه 2 23
جدول شماره 7 ـ 5 23
3-3-3-5  ناحيه 3 24
جدول شماره 8 ـ 5 24
4-3-3-5  ناحيه 4 25
جدول شماره 9 ـ 5 25
5-3-3-5  ناحيه 5 26
جدول شماره 10 ـ 5 26
6-3-3- 5  ناحيه 6 27
جدول شماره 11 ـ 5 27
4 ـ 3 ـ 5  توان اقتصادي خانوار 28
جدول شماره 12 ـ 5 : تعداد شاغلان بر حسب گروههاي اصلي شغلي در نواحي 29
جدول شماره 13  ـ 5 : درصد شاغلان بر حسب گروه هاي اصلي شغلي در نواحي 30
5 -3 -5  نسبت قيمت زيربنا به زمين 32
جدول شماره 14-5 : نسبت قيمت زيربنا به زمين 32
6 ـ 3 ـ 5  الويت بندي نواحي با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي 33
جدول شماره 15-5 33
جدول شماره 16-5 33
جدول شماره 17-5 34
جدول شماره 18-5 34
جدول شماره 19-5 34
جدول شماره 20 – 5  : تقسيم بندي توان مالي خانوارها با توجه به وضعيت شغلي آنها 35
امتياز نواحي از نظر شاخصهاي اقتصادي : 35
جدول شماره 21 – 5 : امتياز نواحي از نظر شاخصهاي اقتصادي 35
نمودار 4-5 امتياز نواحي بر اساس شاخص‌هاي اقتصادي 36
4 ـ 5   شاخصهاي اجتماعي – فرهنگي 36
1 ـ 4 ـ 5  بعد خانوار 40
جدول شماره 22 ـ 5 : برآورد بعد خانوار در نواحي شش گانه منطقه 9 شهر مشهد 40
نمودار 5 ـ 5  متوسط بعد خانوار 41
2 ـ 4 ـ 5  تحصيلات 41
جدول شماره 23 ـ 5 : جمعيت 6 ساله و بيشتر در نواحي شش گانه منطقه 9 شهر مشهد بر اساس آخرين مدرك تحصيلي 42
جدول شماره 24 ـ 5 : درصد جمعيت 6 ساله و بيشتر در نواحي شش گانه منطقه 9 42
نمودار 6 – 5 جمعيت 6 ساله و بيشتر در نواحي شش گانه منطقه 9 44
3-4-5  ميزان رضايتمندي شهروندان از بلند مرتبه ها از منطقه 9 شهر مشهد 44
1-3-4-5  امنيت 44
جدول شماره 25-5 متوسط امتياز از نظر  شاخص امنيت بلند مرتبه ها 44
جدول 26-5  متوسط امتياز از نواحي از نظر شاخص دسترسي به خدمات 45
آسايش و راحتي 45
جدول 27-5 متوسط امتياز نواحي از نظر شاخص  آسايش و راحتي شهروندان در بلند مرتبه ها 45
تأسيسات و تجهيزات  بلند مرتبه ها 45
جدول شماره 28-5   متوسط امتياز نواحي از نظر شاخص تاسيسات و تجهيزات بلند مرتبه ها 46
4 ـ 4 ـ 5  اولويت بندي نواحي با توجه به شاخص هاي اجتماعي - فرهنگي 46
جدول شماره 29 ـ 5 46
جدول شماره 30 ـ 5 46
جدول شماره 31-5 47
جدول شماره 32-5 47
جدول شماره 33-5 47
جدول شماره34-5 47
جدول شماره 35ـ 5 : امتياز نواحي با توجه به شاخصهاي اجتماعي – فرهنگي 48
نمودار7-5 امتیاز نواحی بر اساس شاخصهای اجتماعی-فرهنگی 49
5 ـ 5  شاخصهاي زيست محيطي 50
1 ـ 5 ـ 5  مجاورت به آلاينده‌هاي صنعتي 51
جدول شماره 36 ـ 5 : متوسط فاصله نواحي شش گانه با آلاينده ها 53
نمودار 8 – 5 متوسط فاصله نواحي شش گانه از آلاينده‌هاي صنعتي 54
2 ـ 5 ـ 5  تغييرات شديد شيب و شيبهاي تند 54
جدول شماره 37 ـ 5 : محاسبه ميزان متوسط شب زمين در نواحي شش گانه منطقه 9 شهر مشهد 54
نمودار 9 – 5 ميزان متوسط شيب زمين در نواحي شش گانه منطقه 9 شهر مشهد 55
3 ـ 5 ـ 5  فاصله تا كانالها و مسيلهاي منطقه 9 (سيل) 55
جدول شماره 38 - 5 : متوسط فواصل نواحي تا كالها و مسيلها درمنطقه 9 شهر مشهد 56
نمودار 10 – 5 متوسط فاصله نواحي تا كانالها و مسيلها در منطقه 9 شهر مشهد 57
4 ـ 5 ـ 5  نزديكي به گسلهاي زلزله 57
جدول 39 ـ 5 : متوسط فاصله نواحي تا گسل زلزله خيز كشف رود. 58
نمودار 11 – 5 متوسط فاصله نواحي تا گسل زلزله خيز كشف رود 59
5 ـ 5 ـ 5  اولويت بندي نواحي با توجه به شاخص هاي زيست محيطي 60
جدول شماره 40 ـ 5 60
جدول شماره 41ـ 5 60
جدول شماره 42 ـ 5 60
جدول شماره 43 ـ 5 61
جدول شماره 44 ـ 5 : امتياز نواحي مطابق شاخصهاي زيست محيطي 61
نمودار 12 – 5  امتياز نواحي بر اساس شاخصهاي زيست محيطي 61
6 ـ 5   شاخصهاي كالبدي 62
1 ـ 6 ـ 5  تراكم جمعيتي 63
جدول شماره 45 ـ 5 : تراكم جمعيت در نواحي شش گانه منطقه 9 شهر مشهد در سال 1375 64
جدول شماره 46 ـ 5  :تراكم جمعيتي در نواحي شش گانه منطقه 9 شهر مشهد سال 1384 64
جدول شماره 47 ـ 5 : درصد رشد تراكم جمعيت هر يك از نواحي 6 گانه طي سالهاي                 1375 – 1384 65
نمودار 13 – 5 تراكم جمعيت در سال 1375                     نمودار 14 – 5 تراكم جمعيت در سال 1384 66
2 ـ 6 ـ 5  تراكم ساختماني 66
جدول شماره 48 – 5 تراكم ساختماني در نواحي شش گانه منطقه 9 66
نمودار 15 – 5 ميزان متوسط تراكم ساختماني در نواحي شش گانه 67
جدول شماره 49 – 5 متوسط تراكم ساختماني بلند مرتبه‌ها در نواحي شش گانه 67
جدول 50 – 5  متوسط مساحت واحدهاي بلند مرتبه در نواحي شش گانه 68
3 – 2 – 6 – 5  نسبت تعداد كل طبقات به واحدها در بلند مرتبه‌هاي نواحي شش گانه 68
جدول 51 – 5 نسبت تعداد كل طبقات به واحدها در بلند مرتبه‌هاي نواحي شش گانه 68
3 ـ 6 ـ 5  تراكم نفر در واحد مسكوني : 69
جدول شماره 52 ـ 5 : تراكم نفر در واحد مسكوني 69
نمودار 16 – 5 تراكم نفر در واحد مسكوني 70
4 ـ 6 ـ 5  امكانات دسترسي (نسبت خيابانهاي با عرض 20 متر به بالا در سطح نواحي ) 70
جدول شماره 53 ـ 5 : نسبت خيابانهاي بالاتر از 20 متر به سطح نواحي 71
نمودار 17 – 5 امكانات دسترسي 71
5 ـ 6 ـ 5  اراضي خالي (نسبت اراضي خالي به سطح نواحي ) 71
جدول شماره 54 ـ 5 : نسبت اراضي خالي به مساحت نواحي 72
نمودار 18 – 5 نسبت اراضي خالي به مساحت نواحي 73
6 ـ 6 ـ 5  تعداد بلند مرتبه هاي موجود در سطح نواحي شش گانه منطقه 9 73
7 ـ 6 ـ 5  اولويت نواحي  براساس شاخص هاي كالبدي 75
جدول شماره 56 ـ 5 75
جدول شماره 57 ـ 5 75
جدول شماره 58 – 4 75
جدول شماره 59 – 5 76
جدول شماره 60 – 5 76
جدول شماره 61 ـ 5 76
جدول شماره 62 ـ 5 77
جدول شماره 63 ـ 5 77
جدول شماره 64 ـ 5 77
جدول شماره 65 ـ 5 : امتياز بندي نواحي بر اساس شاخصهاي كالبدي 78
نمودار 20 – 5 امتياز بندي نواحي بر اساس شاخص‌هاي كالبدي 78
7-5 اولويت بندي نهايي نواحي شش گانه منطقه 9  با توجه به شاخص هاي چهارگانه 81
جدول شماره 66 - 5 81
نمودار 21 – 5 الويت بندي نهايي نواحي شش گانه با توجه به شاخص‌هاي چهار گانه 81

 

تعداد متخصصين و قانونگذاران

500 و كمتر

1000-500

2000-1000

2000 و بيشتر

امتياز

5/3

7

5/10

14

ناحيه

6

4 و 5

2 و 1

3

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink