پروژه آمار میزان استفاده از دندان مصنوعی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار میزان استفاده از دندان مصنوعی

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار استفاده از دندان مصنوعی 

فهرست
استفاده از دندان مصنوعی 1
1-دندان مصنوعي بيشتر در چه مواردي استفاده مي شود ؟ 3
جدول فراوانی سوال 1 3
نمودار خطی و دایره ای سوال اول 4
2-افرادي كه بيشتر از دندان مصتنوعي استفاده مي كنند چه كساني هستند ؟ 4
جدول فراوانی سوال2 4
نمودار خطی و دایره ای سوال دوم 5
3-هدف افراد براي مراجعه به دندان پزشكي  بيشتر در چه مواردي است ؟ 5
جدول فراوانی سوال3 5
نمودار خطی و دایره ای سوال سوم 6
جدول فراوانی سوال4 6
نمودار خطی و دایره ای سوال چهارم 7
جدول فراوانی سوال5 7
نمودار خطی و دایره ای سوال پنجم 8
6-بيشتر انسانهايي كه به دندان پزشكي مراجعه مي كنند در چه سني قرار دارند ؟ 8
نمودار خطی و دایره ای سوال ششم 9
7-استفاده بهينه از خدمات دندان پزشكي لازمه چيست ؟ 9
جدول فراوانی سوال7 9
نمودار خطی و دایره ای مربوط به سوال هفتم 10
جدول فراوانی سوال8 10
نمودار خطی و دایره ای مربوط به سوال هشتم 11
جدول فراوانی سوال9 12
نمودار خطی و دایره ای مربوط به سوال نهم 12
جدول فراوانی سوال10 13
نمودار خطی و دایره ای مربوط به سوال دهم 13
جدول فراوانی سوال11 14
نمودار خطی و دایره ای مربوط به سوال یازدهم 14
12- آيا تمام دكترهاي دندانپزشك براي كار خود تخصص كامل دارند ؟ 14
جدول فراوانی سوال12 15
نمودار خطی و دایره ای مربوط به سوال دوازدهم 15
13- آيا تمام اقشار جامعه توانايي پرداخت هزينه ي دندانپزشكي را دارند ؟ 16
جدول فراوانی سوال13 16
نمودار خطی و دایره ای مربوط به سوال سیزدهم 17
14- آيا علم دندانپزشكي در كشور ما پيشرفت كافي را داشته است ؟ 17
جدول فراوانی سوال14 17
نمودار خطی و دایره ای مربوط به سوال 14 18
15- آيا تمام وسايل دندانپزشكي در كشورمان براي درمان پيشرفته هستند ؟ 18
جدول فراوانی سوال15 18
نمودار خطی و دایره ای مربوط به سوال15 19
16- تعداد افرادي كه به دندانپزشكي در ايران و كشورهاي پيشرفته ( غربي ) مراجعه مي كنند را مقايسه كنيد . 19
جدول فراوانی سوال16 19
نمودار خطی و دایره ای مربوط به سوال16 20
17- آيا خانواده هاي ايراني به دندانهاي خود اهميت كافي مي دهند ؟ 20
جدول فراوانی سوال17 20
نمودار خطی و دایره ای مربوط به سوال 17 21
18- آيا ايرانيان بيشتر در موارد الزامي به دندانپزشك مراجعه مي كنند ؟ 21
جدول فراوانی سوال18 21
نمودار خطی و دایره ای مربوط به سوال18 22
19- آيا بيمه بودن خدمات دندانپزشكي تأثيري در مراجعه به دندانپزشك دارد ؟ 22
جدول فراوانی سوال19 22
نمودار خطی و دایره ای مربوط به سوال19 23
20- چه هزينه اي بايد از مراجعه كنندگان گرفته شود تا براي دو طرف مقرون به صرفه باشد ؟ 23
جدول فراوانی سوال20 24
نمودار خطی و دایره ای مربوط به سوال20 24

درصد فراواني تجمعي

% f

فراواني تجمعي

درصد فراواني نسبي

فراواني نسبي                                         

فراواني مطلق

مركز دسته

دسته ها

23

23

23%

23

23%

0.23

23

1

الف

184

92

69%

69

46%

0.46

46

2

ب

225

75

94%

94

25%

0.25

25

3

ج

96

24

100%

100

6%

0.06

6

4

د

 
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink