پروژه آمار بررسی دروس دبستان


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی دروس دبستان

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسی دروس دبستان


 
فهرست
پرسشنامه: 4
مقدمه 5
چکیده ای از اطلاعات پروژه 6
جواب سوال 1 7
فراوانی تجمعی 7
درصد فراوانی 7
فراوانی نسبی 7
مرکز دسته 7
فراوانی 7
خط نشان 7
حدود دسته 7
نمودار میله ای 8
نمودار خطی 10
جدول میانگین وزن دار 12
نمودار میله ای سوال 2 15
نمودار خطی سوال 2 16
جواب سوال 3 19
نمودار میله ای سوال 3 20
نمودار خطی سوال 3 21
جواب سوال 4 23
نموار مستطیلی سوال 4 24
نمودار خطی سوال 4 25
نمودار مستطیلی سوال5 29
نمودار خطی سوال 5 30
نمودار مستطیلی سوال6 34
نمودار خطی سوال6 35
نمودار دایره ای سوال 6 36
نتیجه گیری 38
منابع 39

 

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

فراوانی نسبی

مرکز دسته

فراوانی

خط نشان

حدود دسته

2

4

9

13

20

23

8

8

21

17

3

13

08/0

08/0

21/0

17/0

30/0

13/0

9

11

13

15

17

19

2

2

5

4

7

3

23

11

11

1111

1111

11   1111

111

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink