پروژه آمار رابطه استفاده از کامپیوتر و عملکرد دانش آموزان


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار رابطه استفاده از کامپیوتر و عملکرد دانش آموزان

HyperLink
قیمت: 45000 ریال - چهار هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه 

فهرست
جامعه و نمونه 4
مقدمه 4
جمع آوري داده ها 5
بخش دوم 6
جداول داده ها 6
جداول داده ها 7
جدول شماره يك: جدول فراواني معدل دانش آموزان 7
جدول شماره دو: جدول موارد استفاده از كامپيوتر 7
جدول شماره سه: جدول فراواني زمان استفاده از كامپيوتر 8
جدول شماره چهار: جدول فراواني زمان مطالعه دروس مدرسه 9
جدول شماره پنج: اطلاعات استخراجي از پرسشنامه ها (با انجام محاسبات) 9
جدول شماره شش: اطلاعات استخراجي از پرسشنامه ها (اطلاعات خام) 11
جدول شماره هفت: جدول معدل سال گذشته دانش آموزان 12
بخش سوم 13
محاسبات آماري 13
الف) معدل 13
دامنه تغيرات 13
محاسبات آماري 14
ميانه 14
ميانگين 14
واريانس و انحراف از معيار 15
محاسبات آماري 15
دامنه تغييرات 15
ميانه 16
ميانگين 16
محاسبات آماري 16
واريانس و انحراف از معيار 16
ج) ساعات استفاده از كامپيوتر 16
دامنه تغييرات 16
ميانه 17
ميانگين 17
نمودار جعبه اي شماره 3 ) 18
بخش چهارم 19
نمودارها 19
نمودار شماره دو: نمودار دايره اي معدل دانش آموزان 20
نمودار شماره سه: نمودار ميله اي فراواني موارد استفاده از كامپيوتر 20
نمودار شماره چهار: نمودار دايره اي موارد استفاده از كامپيوتر 21
نمودار شماره پنج: نمودار چنبر فراواني زمان استفاده از كامپيوتر 21
نمودار شماره شش: نمودار دايره اي زمان استفاده از كامپيوتر 22
نمودار شماره هفت: نمودار ميله اي زمان استفاده از كامپيوتر 22
نمودار شماره هشت: نمودار چنبر فراواني زمان مطالعه دروس مدرسه 22
نمودار شماره نه: نمودار دايره اي زمان مطالعه دروس مدرسه 23
نمودار شماره ده: نمودار ميله اي زمان مطالعه دروس مدرسه 23
نمودار شماره يازده: مقايسه مدت زمان مطالعه دروس و استفاده از كامپيوتر 24
بخش پنجم 25
نتيجه گيري 25
نتيجه نهايي 26
نمونه پرسشنامه 27

 

فراواني تجمعي

درصد فراواني

فراواني نسبي

مركز دسته

فراواني

دسته ها

4

29

29/0

125/19

4

19 تا 25/19

5

7

07/0

375/19

1

25/19 تا 5/19

8

21

21/0

625/19

3

5/19 تا 75/19

14

43

43/0

875/19

6

75/19 تا 20

-

100

1

-

14

جمع

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink