پروژه آمار بررسی سن مجروحین بیمارستان


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی سن مجروحین بیمارستان

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسی سن  مجروحین بیمارستان

فهرست
رسم جدول فراواني و حدود دسته با مركز دسته 5
مركز دسته  Xi 5
فراواني دسته  fi 5
حدود دسته 5
تشكيل جدول فراواني با : فراواني دسته، فراواني نسبي، درصد فراواني نسبي 6
درصد فراواني نسبي 100× fi / n 6
فراواني نسبي fi / n 6
فراواني دسته fi 6
حدود دسته ها 6
رسم جدول فراواني داده ها = فراواني مطلق، فراواني دسته، حدود دسته ها 7
فراواني تجمعي 7
فراواني دسته 7
حدود دسته ها 7
نمودارها و تحليل داده ها 8
نمودار ميله اي 9
نمودار مستطيلي 10
نمودار چند بر فراواني 11
نمودار دايره اي 12
زاويه بر حسب درجه 12
فراواني نسبي  fi / n 12
فراواني مطلق fi 12
حدود دسته ها 12
نمودار ساقه و برگ 13
نمودار جعبه اي 14
شاخص هاي مركزي 15
ميانگين 16
شاخص هاي پراكندگي 17
شاخص هاي پراكندگي تشكيل شده اند از واريانس، انحراف معيار، ضريب تغييرات 17
انحراف معيار 18
ضريب تغييرات 19
ضريب تغييرات 19

 
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink