پروژه آمار نمرات فیزیک


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار نمرات فیزیک

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسی نمرات فیزیک

 

فهرست
مقدمه 3
داده ها 3
درصد فراواني تجمعي 4
فراواني تجمعي 4
درصد فراواني نسبي 4
فراواني نسبي 4
فراواني مطلق 4
نسان دسته 4
حدود دسته 4
نمودار ميله اي 5
نمودار چند ضلعي 5
نمودار مستطيلي 7
نمودار دايره اي 7
نمودار جعبه اي 9
نتيجه گيري 9


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink