پروژه آمار عوامل موثر در طلاق


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار عوامل موثر در طلاق

HyperLink
قیمت: 55000 ریال - پنج هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران

 

فهرست 

چكيده 3
واژگان كليدي 4
مقدمه 5
جدول شماره 1: نسبت هاي طلاق به ازدواج كل كشور، استان فارس وشهرستان داراب بين سالهاي 1379 -1348 8
تحقيقات پيشين 10
چارچوب نظري تحقيق 14
مدل تحقيق 14
فرضيات تحقيق 16
روش تحقيق 18
اعتبار و روايي تحقيق 19
تعريف متغيرها 20
متغيرهاي جمعيتي 20
متغيرهاي اقتصادي -  اجتماعي 20
متغير وابسته 22
يافته هاي تحقيق 23
جدول شماره 1-توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن و جنس 23
جدول شماره 2- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن ازدواج  و جنس 24
جدول شماره 3 -توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب علت اصلي طلاق از نظر خودشان 24
جدول شماره 4 نشان دهنده تفاوت ميانگين هاي گرايش به طلاق پاسخگويان بر حسب جنس مي باشد.و از لحاظ آماري هم معنا دار نمي باشد. 25
جدول شماره 4- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق بر حسب جنس 25
جدول شماره 5 نشان دهنده همبستگي بين متغيرهاي مستقلي كه در سطح مقياس فاصله اي هستند با متغير وابسته گرايش زنان به طلاق مي باشد. 25
با توجه به سطح معني داري جدول ميتوان گفت كه از بين 9 متغير فقط متغير درآمد با متغير وابسته رابطه معناداري ندارد و 8 متغير ديگر  با متغير وابسته رابطه معناداري دارند. 25
جدول شماره 5- همبستگي بين متغيرهاي مستقل زير با گرايش زنان به طلاق 26
جدول شماره 6 همبستگي بين متغيرهاي مستقلي كه در سطح مقياس فاصله اي هستند را با متغير وابسته گرايش مردان به طلاق را نشان مي دهد. 26
جدول شماره 6- همبستگي متغيرهاي زير با ميزان گرايش مردان به طلاق 27
اختلاف تحصيلات 27
اختلاف سن زوجين 27
ميزان تحصيلات مرد 27
جدول شماره 7- آزمون تفاوت ميانگين گرايش زنان به طلاق بر حسب تصميم گيرنده ازدواج براي آنها 27
جدول شماره 8- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب خويشاوند بودن با همسر 29
جدول شماره 9 آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب چند زني بودن شوهر 29
جدول شماره 10- آزمون تفاوت ميانگين گرايش زنان به طلاق بر حسب دخالت ديگران در زندگي 30
جدول شماره  11- آزمون تفاوت ميانگين گرايش زنان به طلاق برحسب شيوه آشنايي قبل از ازدواج 31
جدول شماره 12 آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان برحسب محل تولد آنها 31
جدول شماره 13 آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب  وضعيت اشتغال آنها 32
جدول شماره 14- آزمون تفاوت ميانگين گرايش مردان به طلاق برحسب تصميم گيرنده ازدواج آنها 32
جدول شماره 15- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق مردان بر حسب خويشاوند بودن با همسر 33
جدول شماره 16- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق مردان بر حسب دخالت ديگران در زندگي 33
جدول شماره 17- آزمون تفاوت ميانگين گرايش مردان به طلاق بر حسب شيوه آشنايي قبل از ازدواج 35
جدول شماره 18- آزمون تفاوت ميانگين گرايش مردان به طلاق بر حسب محل تولد آنها 35
جدول شماره 19- متغيرهايي كه در معادله رگرسيون چند متغيره پيش بيني ميزان گرايش زنان به طلاق به روش گام به گام وارد شده اند. 37
جدول شماره 20- متغيرهايي كه در معادله رگرسيون چند متغيره پيش بيني ميزان گرايش مردان به طلاق به روش گام به گام وارد شده اند. 37
نتيجه گيري 39
پيشنهادها و راهكارها 41
فهرست منابع و مأخذ 43
الف) منابع فارسي 43
ضمائم 48
نمودار میله ای ميزان طلاق به 100 ازدواج به تفکيک استانها در سال 1375 49
نمودار میله ای ميزان طلاق به 100 ازدواج به تفکيک استانها در سال 1377 50
نمودار میله ایميزان طلاق به 100 ازدواج به تفکيک استانها در سال 1378 50
نمودار میله ای ميزان طلاق به 100 ازدواج به تفکيک استانها در سال 1379 52
نمودار میله ای ميزان طلاق به 100 ازدواج به تفکيک استانها در سال 1380 52
نمودار میله ای ميزان طلاق به 100 ازدواج به تفکيک استانها در سال 1381 53

 

جنس

فراواني

ميانگين گرايش به طلاق

انحراف معيار

مقدار T

سطح معناداري

مرد

35

6/31

9/8

 

 

 

 

 

 

18/1

24/0

زن

115

4/33

6/7

 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink