پروژه آمار رابطه اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار رابطه اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسی  رابطه بین اوقات فراغت وعملکرد دانش آموزان در مدرسه وخانه

 
 
فهرست
مقدمه 3
شما اوقات خود را چگونه سپری میکنید 4
جدول فراوانی مربوط به سوال یک : 5
1) چند ساعت مطالعه ی آزاد دارید ؟ 5
زاویه 5
فراوانی نسبی 5
فراوانی تجمعی 5
درصد فراوانی نسبی 5
مرکز دسته 5
فراوانی مطلق 5
دسته 5
نمودار میله ای : 6
نمودار چند بر : 7
جدول فراوانی مربوط به سوال 2 : 9
زاویه 9
فراوانی نسبی 9
فراوانی تجمعی 9
درصد فراوانی نسبی 9
مرکز دسته 9
فراوانی مطلق 9
دسته 9
نمودار ستونی : 10
نمودار جعبه ای  مربوط به سوال (3) 12
نمودار ساقه وبرگ 13
نمودار دایره ای مربوط به سوال 5) 14
نمودار مستطیلی 16
نمودار چند بر فراوانی 17
نتیجه گیری نهایی 18
منابع 19

 

زاویه

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی نسبی

مرکز دسته

فراوانی مطلق

دسته

235

72

36/27

36/27

65/0

2/0

076/0

076/0

17

22

24

26

65

20

6/7

6/7

5/1

5/2

5/3

5/4

12

5

2

2

26

(2-1[

(3-2[

(4-3[

]5-4[


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink