پروژه آمارعوامل موثر در پیشرفت تحصیلی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمارعوامل موثر در پیشرفت تحصیلی

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمارعوامل موثر در پیشرفت تحصیلی  

 

فهرست
مقدمه 4
1 – به نظر شما در آمد خانواده در پيشرفت تحصيلي فرزندان چگونه است ؟ 10
نمودار میله ای تاثیر درآمد خانواده در پیشرفت تحصیلی 11
نمودار دایره ای تاثیر درآمد خانواده در پیشرفت تحصیلی 11
2 – آيا تحصيلات دانشگاهي والدين در پيشرفت تحصيلي فرزندان تاثيري دارد ؟ 11
نمودار میله ای تاثیر تحصیلات والدین در پیشرفت تحصیلی 12
نمودار دایره ای تاثیر تحصیلات والدین در پیشرفت تحصیلی 13
3 – فكر مي كنيد كداميك از افراد زير بيشتر مي توانند در پيشرفت تحصيلي شما موثر باشند ؟ 13
نمودار میله ای عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی 14
نمودار دایره ای عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی 14
4 – وسايل ارتباط جمعي مانند اينترنت ، تلويزيون و غيره چه تاثيري بر روند تحصيلي دارد ؟ 14
نمودار میله ای تاثیر وسایل ارتباط جمعی در پیشرفت تحصیلی 15
نمودار دایره ای تاثیر وسایل ارتباط جمعی در پیشرفت تحصیلی 15
– صميميت بين اعضاي خانواده به خصوص رابطه بين پدر و مادر تا چه اندازه بر رشد تحصيلي موثر است ؟ 15
نمودار میله ای تاثیر صمیمیت افراد خانواده در پیشرفت تحصیلی 16
نمودار دایره ای تاثیر صمیمیت افراد خانواده در پیشرفت تحصیلی 17
6 – كداميك از اعضاي خانواده شما بيشتر به دوستان رسيدگي مي كند ؟ 17
نمودار میله ای 18
نمودار دایره ای 18
7 – كدام مدرسه را بيشتر براي تحصيل ترجيح مي دهيد ؟ 18
نمودار میله ای 19
نمودار دایره ای 19
8 – دوست داريد هنگام درس خواندن در چه محيطي باشيد ؟ 19
نمودار میله ای 20
نمودار دایره ای 21
9 – آيا پيشرفت تحصيلي شما براي خانواده اهميت دارد ؟ 21
نمودار میله ای 21
نمودار دایره ای 22
نمودار میله ای تاثیر تعداد فرزندان در پیشرفت تحصیلی 23
نمودار دایره ای تاثیر تعداد فرزندان در پیشرفت تحصیلی 23

ai

fi

 

32/192

39

الف

93/4

1

ب

93/4

1

ج

80/157

32

د

 
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink