پروژه آمار بیماری ایدز


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بیماری ایدز

HyperLink
قیمت: 45000 ریال - چهار هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار با موضوع  بیماری ایدز

 

فهرست
پيشگفتار 3
پرسشنامه 5
حدود دسته 36
فراواني نسبي 36
درصد فراواني 36
حدود دسته ها 40
فراواني مطلق 40
فراواني تجمعي 40
فراواني نسبي 40
درصد فراواني نسبي 40

 
پيشگفتار 
كلمه  AIDS مخفف كلمات Acquired  Immune  Dificiency  Syndrom يا سندرم نارسايي ايمني اكتسابي است .اين بيماري يك بيماري ويروسي است كه از طريق مقاربت جنسي ،تزريق خون آلوده به افراد يا فرو رفتن سوزن آلوده به خون بيمار به بدن سالم و يا از راه مادر به جنين منتقل مي شود .
علائم بيماري در ابتداي ابتلا به آن شبيه يك سرماخوردگي معمولي است كه پس از مدت بهبود مي يابد و ممكن است بيماري اصلي سالها نهفته و خاموش بماند پس از گذشت 7 تا 10 سال بروز نمايد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink