پروژه آمار اهميت آمار در پزشكي


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار اهميت آمار در پزشكي

HyperLink
قیمت: 55000 ریال - پنج هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار اهميت آمار در پزشكي

 
فهرست
اهميت آمار در پزشكي 8
انواع داده ها 11
نمودار ميله اي بر حسب فراواني مطلق 15
نمودار ميلهاي بر حسب F نسبي 16
نمودار ميلهاي بر حسب درصد F نسبي 17
نمودار ميلهاي بر حسب F تجمعي 18
نمودار مستطيلي بر حسب Fi (فراواني مطلق) 19
نمودار مستطيلي برحسب F نسبي 21
نمودار مستطيلي برحسب درصد F نسبي 22
نمودار مستطيلي برحسب F تجمعي 23
نمودار چندبر ميله اي 24
نمودار چندبر مستطيلي 25
نمودار دايره اي بر حسب درصد و درجه 26
نمودار ساقه و برگ 28
شاخصهاي مركزي 30
ميانگين وزني 32
نمايه 33
منابع 34

 
 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink