پروژه آمار با موضوع کارکنان


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار با موضوع کارکنان

HyperLink
قیمت: 65000 ریال - شش هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار مربوط به کارکنان


فهرست
مربوط به کارکنان 1
-1) آمار توصيفي: 3
4-1-1)  جنسیت کارکنان 3
جدول 4-1: فراوانی، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي  جنسیت کارکنان 3
نمودار4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 4
4-1-2)  مدرک تحصيلي کارکنان 4
جدول 4-2: فراوانی، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي  مدرک تحصیلی کارکنان 5
نمودار4-2: توزیع فراوانی مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان 5
4-1-3)  سابقه کار کارکنان 5
جدول 4-3: فراوانی، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي  سابقه کاری کارکنان 6
نمودار4-3: توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان 6
ابعاد سرمايه اجتماعي : 6
4-1-4)  اعتماد کارکنان 6
جدول 4-4: فراوانی، درصد و درصد تجمعي  اعتماد کارکنان 7
نمودار4-4: توزیع فراوانی اعتماد پاسخ دهندگان 7
4-1-5)  بخشش و روحيه داوطلبي کارکنان 7
جدول 4-5: فراوانی، درصد و درصد تجمعي  بخشش و روحیه داوطلبی کارکنان 8
نمودار4-5: توزیع فراوانی بخشش و روحیه داوطلبی پاسخ دهندگان 8
4-1-6)  رهبري و مشارکت مدني کارکنان 9
جدول 4-6: فراوانی، درصد و درصد تجمعي  رهبری و مشارکت مدنی کارکنان 9
نمودار4-6: توزیع فراوانی رهبری و مشارکت مدنی پاسخ دهندگان 10
4-1-7)  مشارکت سياسي کارکنان 10
جدول 4-7: فراوانی، درصد و درصد تجمعي   مشارکت سیاسی کارکنان 10
نمودار4-7: توزیع فراوانی مشارکت سیاسی پاسخ دهندگان 11
4-1-8)  تنوع در معاشرتها و دوستي ها کارکنان 11
جدول 4-8: فراوانی، درصد و درصد تجمعي  تنوع در معاشرتها و دوستی ها کارکنان 12
نمودار4-8: توزیع فراوانی تنوع در معاشرتها و دوستی ها پاسخ دهندگان 12
4-1-9)  توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي کارکنان 12
جدول 4-9: فراوانی، درصد و درصد تجمعي  توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی کارکنان 13
نمودار4-9: توزیع فراوانی توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی پاسخ دهندگان 13
4-1-10)  سرمايه اجتماعي کارکنان 13
جدول 4-10: فراوانی، درصد و درصد تجمعي  سرمایه اجتماعی کارکنان 14
نمودار4-10: توزیع فراوانی سرمایه اجتماعی پاسخ دهندگان 14
عدالت سازماني وابعاد آن : 15
4-1-11)  عدالت توزيعي 15
جدول 4-11: فراوانی، درصد و درصد تجمعي  عدالت توزیعی 15
نمودار4-11: توزیع فراوانی حساسيت پاسخ‌دهندگان به رعايت عدالت توزيعي 16
4-1-12)  عدالت رويه اي 17
جدول 4-12: فراوانی، درصد و درصد تجمعي  عدالت رویه ای 17
نمودار4-12: توزیع فراوانی حساسيت پاسخ دهندگان به رعايت عدالت رویه ای 17
4-1-13)  عدالت مراوده اي 18
جدول 4-13: فراوانی، درصد و درصد تجمعي  عدالت مراوده ای 18
نمودار4-13: توزیع فراوانی حساسيت پاسخ دهندگان به رعايت عدالت مراوده‌اي 18
جدول 4-14: فراوانی، درصد و درصد تجمعي  عدالت سازمانی 19
نمودار4-14: توزیع فراوانی  حساسيت پاسخ دهندگان به رعايت عدالت سازمانی 19
4-2) آمار استنباطی: 20
جدول 4-15 نتایج ضریب همبستگی فرضیه اصلی 20
جدول 4-16 نتایج ضریب همبستگی فرضیه فرعی1 20
جدول 4-17 نتایج ضریب همبستگی فرضیه فرعی2 21
جدول 4-18 نتایج ضریب همبستگی فرضیه فرعی3 22
4-3) یافته های جانبی پژوهش 22
جدول 4-19 آمار توصیفی رعایت در عدالت توزیعی زنان و مردان 22
جدول 4-22 نتایج آزمون t مقایسه رعایت در عدالت مراوده ای زنان و مردان 23
جدول 4-23 آمار توصیفی رعایت در عدالت رویه ای زنان و مردان 24
جدول 4-24 نتایج آزمون t مقایسه رعایت در عدالت رویه ای زنان و مردان 24
جدول 4-25 آمار توصیفی مرتبه سرمایه اجتماعی زنان و مردان 25
جدول 4-26 نتایج آزمون t مقایسه مرتبه سرمایه اجتماعی زنان و مردان 25
حساسیت افراد به کدامیک از ابعاد عدالت بیشتر است 26
جدول 4- 29 نتایج آنالیز واریانس ابعاد عدالت 26
جدول 4-30 نتایج آزمون توکی جهت مقایسه ابعاد عدالت 26
جدول 4-31- رتبه بندی انواع عدالت 27
آیا بین  اعتماد و حساسیت به رعایت عدالت توزیعی رابطه معنی داری وجود دارد؟ 27
جدول 4-38 ضریب همبستگی اعتماد و حساسیت به رعایت عدالت توزیعی 27
آیا بین  اعتماد و حساسیت به رعایت عدالت رویه ای رابطه معنی داری وجود دارد. 29
جدول 4-39 ضریب همبستگی اعتماد و حساسیت به رعایت عدالت رویه ای 29
10- آیا بین  اعتماد و حساسیت به رعایت عدالت مراوده ای رابطه معنی داری وجود دارد. 29
جدول 4-40 ضریب همبستگی اعتماد و حساسیت به رعایت عدالت مراوده ای 29
11- آیا بین  عدالت توزیعی و  عدالت رویه ای رابطه معنی داری وجود دارد. 30
جدول ضریب همبستگی عدالت توزیعی و رویه ای 30
12- آیا بین  عدالت توزیعی و  عدالت مراوده ای رابطه معنی داری وجود دارد. 30
جدول ضریب همبستگی عدالت توزیعی و مراوده ای 30
13- آیا بین  عدالت رویه ای و  عدالت مراوده ای رابطه معنی داری وجود دارد. 31
جدول ضریب همبستگی عدالت رویه ای و مراوده ای 31
1-11- رابطه بین اعتماد و بخشش و روحیه داوطلبی 32
جدول 4-39 ضریب همبستگی اعتماد و بخشش و روحیه داوطلبی 32
2-11- رابطه بین اعتماد و رهبری و مشارکت مدنی 32
جدول 4-40 ضریب همبستگی اعتماد و رهبری و مشارکت مدنی 32
3-11- رابطه بین اعتماد و مشارکت سیاسی 33
جدول 4-41 ضریب همبستگی اعتماد و مشارکت سیاسی 33
4-11- رابطه بین اعتماد و تنوع در معاشرتها و دوستی ها 34
جدول 4-42 ضریب همبستگی اعتماد و تنوع در معاشرتها و دوستی ها 34
5-11- رابطه بین اعتماد و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی 34
جدول 4-43 ضریب همبستگی اعتماد و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی 34
6-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و رهبری و مشارکت مدنی 35
جدول 4-44 ضریب همبستگی بخشش و روحیه داوطلبی و رهبری و مشارکت مدنی 35
7-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و مشارکت سیاسی 35
جدول 4-45 ضریب همبستگی بخشش و روحیه داوطلبی و مشارکت سیاسی 35
8-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و تنوع در معاشرتها و دوستی ها 37
جدول 4-46 ضریب همبستگی بخشش و روحیه داوطلبی و تنوع در معاشرتها و دوستی ها 37
9-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی 37
جدول 4-47 ضریب همبستگی بخشش و روحیه داوطلبی و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی 37
10-11- رابطه بین رهبری و مشارکت مدنی و مشارکت سیاسی 38
جدول 4-48 ضریب همبستگی رهبری و مشارکت مدنی و مشارکت سیاسی 38
11-11- رابطه بین رهبری و مشارکت مدنی و تنوع در معاشرتها و دوستی ها 38
جدول 4-49 ضریب همبستگی رهبری و مشارکت مدنی و تنوع در معاشرتها و دوستی ها 39
12-11- رابطه بین رهبری و مشارکت مدنی و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی 39
جدول 4-50 ضریب همبستگی رهبری و مشارکت مدنی و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی 39
13-11- رابطه بین مشارکت سیاسی و تنوع در معاشرتها و دوستی ها 40
جدول 4-51 ضریب همبستگی مشارکت سیاسی و تنوع در معاشرتها و دوستی ها 40
14-11- رابطه بین مشارکت سیاسی و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی 40
جدول 4-52 ضریب همبستگی مشارکت سیاسی و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی 40
15-11- رابطه بین تنوع در معاشرتها و دوستی ها و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی 41
جدول 4-53 ضریب همبستگی تنوع در معاشرتها و دوستی ها و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی 41

 

بخشش و روحیه داوطلبی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

اصلا

1

1.1

1.1

به ميزان کم

17

17.9

18.9

تا حدودي

54

56.8

75.8

به ميزان زياد

21

22.1

97.9

به ميزان بسيار زياد

2

2.1

100.0

مجموع

95

100.0

 

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink