پروژه آمار میزان تماشای تلویزیون


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار میزان تماشای تلویزیون

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

پروژه آمار با موضوع میزان  تماشای تلويزيون

 

فهرست
تحليل نمودارهاي رسم شده: 3
رسم نمودارها: 5
سؤال 1 5
نمودار میله ای سوال1 5
نمودار دايره‌اي سوال1 5
سؤال 2 6
نمودار میله ای سوال2 6
نمودار دايره اي سوال2 6
سؤال 3 7
نمودار میله ای سوال3 7
نمودار دايره‌اي سوال3 7
سؤال 4: 8
نمودار میله ای سوال4 8
نمودار دايره‌اي سوال4 8
سؤال 5: 9
نمودار میله ای سوال 5 9
نمودار دايره‌اي سوال5 9
سؤال 6: 11
نمودار میله ای سوال 6 11
نمودار دايره‌اي سوال6 11
سؤال 7: 12
نمودار میله ای سوال 7 12
نمودار دايره‌اي سوال 7 12
سؤال 8: 13
نمودار میله ای سوال 8 13
نمودار دايره‌اي سوال 8 13
سؤال 9: 14
نمودار میله ای سوال 9 14
نمودار دايره‌اي سوال 9 14

 
 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink