پروژه آمار بررسی علل کاهش ازدواج


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی علل کاهش ازدواج

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسی علل کاهش ازدواج


 
فهرست
مقدمه: 3
جمع آوری داده ها : 3
فهرست محتوا 3
جدول داده ها 4
جدول داده ها 7
جدول فراوانی 1: 8
فراوانی تجمعی 8
درصد فراوانی نسبی 8
فراوانی نسبی 8
فراوانی مطلق 8
دسته 8
جدول فراوانی نسبی و مطلق 9
نمودار نسبت فراوانی دختر و پسر در کل 9
جدول مربوط به تمایل ازدواج از سال 75 تا 85 10
نمودار نسبت درصد فراوانی تمایل به ازدواج در کل داده ها در سال 85 10
نمودار بررسی روند افراد متمایل به ازدواج سال 75 تا 85 12
نمودار میله ای تمایل دخترها و پسرها به ازدواج در سال 85 13
نمودار مستطیلی داده ها 13
نمودار مستطیلی جدول فراوانی 14
نمودار چندبر فراوانی 14
جدول فراوانی 15
نمودار چندبر فراوانی 17
نمودار میله ای داده ها 18
نمودار دایره ای 18
نمودار تجمعی 19
نمودار 12.نمودار ساقه و برگ 19
جدول فراوانی 20
نتیجه: 20

 

 

فراوانی تجمعی

 

درصد فراوانی نسبی

 

فراوانی نسبی

 

فراوانی مطلق

 

دسته

 

23

4/24%

94÷23

23

A

40

80/18%

94÷17

17

B

57

80/18%

94÷17

17

C

78

3/22%

94÷21

21

D

86

5/8%

94÷8

8

E

94

5/8%

94÷8

8

F

 

100%

 

94

 

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink