پروژه آمار میزان بارندگی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار میزان بارندگی

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

پروژه  آمار میزان بارندگی

 فهرست

2- مدل سازی ریاضی را تعریف کنید ؟ 3
3- خطای اندازه گیری را تعریف کنید ؟ 3
4- جامعه آماری را تعریف کنید و مثال بزنید ؟ 3
5- سرشماری را تعریف کنید ؟ 4
6- ویژگی های نمونه بسیار ساده را بنویسید ؟ 5
7- داده چیست ؟ 5
8- داده به چند طریق جمع آوری می شود ؟ 5
جدول فراوانی 12
نمودار میله ای ميزان بارندگي 13
نمودار دایره ای میزان بارندگی 14
نمودار میله ای 15
نمودار جعبه ای 15
نمودار خطی 16
ميانگين 16
واريانس 16

 
اطلاعات به چند دست تقسیم می شوند ؟ 
چون اطلاعات کمی (اطلاعاتی که به صورت اعداد و ارقام بیان شدند ) قابل تفسیر نیستند و برای همه کس یک معنای واحد دارد ، اما اطلاعات کیفی (توصیفی) این طور نیستند ممکن است شنونده برداشت های متفاوتی از آن داشته باشد . 
اولین اقدام در رسیدن به اطلاعات عددی اندازه گیری است . 

- مدل سازی ریاضی را تعریف کنید ؟ 
بیان مسئله به زبان ریاضی را مدل سازی ریاضی می گوییم . هر چقدر مفاهیم ریاضی به کار برده شد ساده تر و ابتدایی تر و نتیجه کار به پدیدة مورد نظر نزدیک تر باشد ، مدل سازی ، با ارزش تر است . 
 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink