پروژه آمار بررسی میزان استفاده از تلوزیون


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی میزان استفاده از تلوزیون

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست

تحليل نمودارهاي رسم شده 3
رسم نمودارها 5
سؤال 1: شما چند ساعت از وقت روزانه ي خود را صرف تماشاي تلويزيون مي‌كنيد. 5
نمودار دايره‌اي 5
سؤال 2: نگاه كردن تلويزيون چه مقدار بر معلومات عمومي شما تأثير مي گذارد. 6
نمودار دايره اي 6
سؤال 3: شما چه اوقاتي در روز را صرف تماشاي تلويزيون مي كنيد. 7
نمودار دايره‌اي 7
سؤال 4: شما بيشتر به ديدن چه برنامه هايي از تلويزيون مي پردازيد. 8
نمودار دايره‌اي 8
سؤال 5: شما در روز چند بار به اخبار تلويزيون مراجعه مي كنيد. 9
نمودار دايره‌اي 9
سؤال 6: شما چه مقدار از وقت خود را صرف تماشاي برنامه هاي ورزشي تلويزيون مي كنيد. 10
نمودار دايره‌اي 10
سؤال 7: هدف شما از تماشاي تلويزيون چيست 11
سؤال 8: شما در كل برنامه هاي تلويزيوني را چگونه ارزيابي مي كنيد 12
نمودار دايره‌اي 12
سؤال 9: شما ارتباط دقيق جامعه با تلويزيون را چگونه ارزيابي مي كنيد 13
نمودار دايره‌اي 13

تحليل نمودارهاي رسم شده:
همانطور كه از نمودارها مشخص است تلويزيون در جامعه ما محبوبيتي ندارد و افراد اغلب مقدار كمي از وقت خود را صرف تماشاي تلويزيون مي كنند و اكثر كساني كه تلويزيون نگاه مي كنند در شب ها به ديدن برنامه هاي ورزشي مي پردازند و در كل رابطه‌ي جامعه با تلويزيون را به دليل سانسور كردن موارد موجود در جامعه توسط تلويزيون مناسب نمي بينند. به همين دليل تلويزيون در ميان افراد جامعه ي ما محبوبيت ندارد و افراد اغلب به جاي نگاه كردن برنامه هاي تلويزيون (ايران) به ديدن برنامه هاي ماهواره اي آن مي پردازند. به اميد آن روز كه تلويزيون ما از لحاظ غني بودن برنامه هايش به حدي برسد كه افراد، ديگر به ماهواره ها و ... مراجعه نكنند.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink