پروژه آمار بررسی رابطه بین دروس حفظی و تفهیمی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی رابطه بین دروس حفظی و تفهیمی

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست

خلاصه 3
مقدمه 4
جمع آوري داده ها 5
تجزيه و تحليل داده ها 5
 كدام گزينه را ترجيح ميدهيد؟ 5
جدول فراواني مربوط به جواب هاي سوال 1 7
نمودار دایره ای تعداد افراد پاسخ دهنده به سوال 1 7
نمودار میله ای تعداد افراد پاسخ دهنده به سوال 1 8
 نمره كدام درس شما بيشتر بوده است؟ 8
جدول فراواني مربوط به جواب هاي سوال 2 10
نمودار دایره ای تعداد افراد پاسخ دهنده به سوال2 10
نمودار میله ای تعداد افراد پاسخ دهنده به سوال2 11
كدام درس در حافظه ي شما دوام بيشتري دارد؟ 11
جدول فراواني مربوط به جواب هاي سوال 3 12
براي دروس حفظي چه مدت زماني را بايد اختصاص داد؟ 13
جدول فراواني مربوط به سوال 4 14
براي دروس تفهيمي چه مدت زماني را بايد اختصاص داد؟ 14
جدول فراواني مربوط به سوال 5 16
نمودار دایره ای تعداد افراد پاسخ دهنده به سوال 5 16
نمودار میله ای ارتباط سوال 4 و 5 18
موفقيت شما  در كدام يك ازگروه هاي زير بيشتر است؟ 19
جدول فراواني مربوط به سوال 6 20
نمودار دایره ای تعداد افراد پاسخ دهنده به سوال 6 22
نمودار میله ای تعداد افراد پاسخ دهنده به سوال 6 22
لطفا به خودتان از بين نمرات 1تا 100براي دروس تفهيمي نمره اي بدهيد؟ 22
جدول فراواني مربوط به نمرات دانش آموزان به دروس تفهيمي 23
انحراف از ميانگين داده ها 24
نمودارساقه و برگ مربوط به داده هاي سوال 7 26
نمودار جعبه اي مربوط به سوال 8 27
نمودار مستطیلی(عملکرد در درس تفهیمی) 28
نمودار میله ای(عملکرد در درس تفهیمی) 29
نمودار دایره ای(عملکرد در درس تفهیمی) 30
لطفا به خودتان از بين نمرات 1 تا 100 براي دروس حفظي نمره بدهيد؟ 31
جدول فراواني مربوط به سوال 8 32
انحراف از ميانگين داده ها 33
نمودار ساقه و برگ مربوط به سوال 8 36
نمودار دایره ای مربوط به عملکرد دروس حفظی 36
نمودار دایره ای مربوط به عملکرد دروس حفظی و مفهومی 37
نمودار چندبر فراوانی مربوط به عملکرد دروس حفظی 38
ارزيابي مشكلات 39
تيجه گيري 39
پيشنهاد 40
ضميمه 41
منابع و مآخذ 42

خلاصه:
دانش آموزان معتقداند كساني كه در دروس تفهيمي موفق هستند در دروس حفظي نيز موفق خواهند بود در اين پروژه سوالي كه مورد بررسي قرار گرفت اين بود كه آيا ارتباطي بين دروس تفهيمي و دروس حفظي وجود دارد؟
جامعه آماري در اين پروژه تمام دانش آموزاني بودند كه با دروس تفهيمي و دروس حفظي سرو كار داشتند.
نمونه آماري در اين پروژه،دانش آموزاني بودند كه از طريق اعداد تصادفي از بين دانش آموزان مدارس شهرستان قوچان انتخاب شدند.سپس با استفاده محاسبات آماري بر روي پرسشنامه اي كه توسط دانش آموزان پر شده بود اين پروژه انجام شد.
نتيجه تحقيق نشان داد كه ارتباط محسوسي بين دروس حفظي و دروس تفهيمي وجود دارد.

مقدمه:
اگر بخواهيم كليه دروس را تقسيم نماييم، مي توانيم آنها را به دو دسته ي حفظي و تفهيمي تقسيم كنيم در دسته دروس حفظي مي توان زبان وادبيات فارسي، تاريخ،جغرافيا،تعليمات ديني،علوم اجتماعي و عربي را نام برد .
براي گروه تفهيمي نيز مي توان دروس رياضيات ، فيزيك ، شيمي ، زبان خارجه و... را نام برد . دروس زبان و ادبيات فارسي را نمي توان به طور كامل در گروه دروس حفظي جاي داد.
چون اولاً ما اين درس را از ابتداي مدرسه رفتن يعني از كلاس اول دبستان تا آخر تحصيلات در ميان دروسمان داريم و دوماً آنكه ما خودمان فارسي زبان وايراني هستيم و اين درس ، زبان خودمان است . پس جايز نيست كه بگوييم ادبيات جزو دروس حفظي است .
هر گروه حفظي و تفهيمي سختي ها  و آساني هاي خاص  خود را دارد . مثلا در گروه حفظي حجم اعظم دروس يا اينكه مجبوريم دروس را در طول سال چندين بار مطالعه كنيم از مشكلات آن باشد ولي در گروه مفهمومي شايد دروس حجم زيادي نداشته باشند وخوبي ديگر اين دروس اين است  كه اگر يك بار درس را ياد گرفتي ، ديگر لازم نيست كه آنرا خيلي خواند و براي امتحان ، كافيست يك ياد آوري كوچك شود . ولي همين كه بتواينم يك بار درس را فرا گيريم خود مشكل بزرگي است كه باز اين  مشكل در دروس حفظي ديده نمي شود .
همه در امتحانات معمولا در دروس تفهيمي اضطراب بيشتري دارند . وبه نظرشان دروس حفظي خيلي راحت تر مي آيد . هدف اين تحقيق بررسي ميزان موفقيت در ميان دروس حفظي وتفهيمي است.

جمع آوري داده ها:
جمع آوري داده ها از طريق پخش پرسشنامه بين 72نفراز دانش آموزاني بودكه به طور تصادفي از دبيرستان شاهد انتخاب شده بودند.در اين پرسشنامه سوالاتي در زمينه دروس تفهيمي و دروس حفظي بيان شده است همچنين در اين پرسشنامه اسامي دانش آموزان خواسته نشده بود تا به سوالات باخيال راحتي پاسخ بدهند و پاسخ هاي آنها صادقانه باشد.

تجزيه و تحليل داده ها:
1- كدام گزينه را ترجيح ميدهيد؟
الف-دروس حفظي                   
ب-دروس تفهيمي
 

گزینه ها

فراوانی مطلق

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

الف

45

62/5

0/625

ب

27

37/5

0/375


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink