پروژه آمار میزان علاقه به تحصیل در دختران و پسران


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار میزان علاقه به تحصیل در دختران و پسران

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

فهرست

مقدمه 3
بيان مسئله و ضرورت تحقيق 4
روشهاي اجرا 4
جمع‌آوري داده‌ها 4
تجزيه و تحليل داده‌ها 5
ارزيابي مشكلات 5
-توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال يك 5
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال دو 6
نتيجه‌گيري 6
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال سه 6
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال چهار 6
ـ توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال پنج 7
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال شش 7
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال هفت 8
ـ توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال هشت 8
ـ توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال نه 8
ـ توصيف نموداريها به دست آمده از سئوال ده 9
جداول فراواني و نمودارهاي مربوط به سوال يك 9
جدول فراواني جوابهاي پسران 10
فراواني*مجذور ميانگين 10
مجذور ميانگين 10
ميانگين 10
فراواني 10
جدول فراواني جوابهاي دختران 10
رسم نمودارهاي چند برفراواني 11
جوابهاي پسران 11
جوابهاي دختران 11
جداول فراواني مربوط به سوال 2 12
جدول فراواني جوابهاي پسران 12
جدول فراواني جوابهاي دختران 12
جدول فراواني مربوط به سوال 3 13
جدول فراواني جوابهاي پسران 13
جدول فراواني جوابهاي دختران 13
جدول فراواني و نمودارهاي مربوط به سوال 4 14
جدول فراواني جوابهاي پسران 14
جدول فراواني جوابهاي دختران 14
جداول فراواني و نمودارهاي مربوط به سوال 5 15
جدول فراواني جوابهاي پسران 15
جدول فراواني جوابهاي دختران 15
جداول فراواني و نمودارهاي مربوط به سوال شش 6 16
جدول فراواني جوابهاي پسران 16
جدول فراواني جوابهاي دختران 16
جداول فراواني و نمودارهاي مربوط به سوال 7 18
جدول فراواني جوابهاي پسران 18
جدول فراواني جوابهاي دختران 18
جداول فراواني و نمودارهاي سوال هشت 8 19
جدول فراواني جوابهاي پسران 19
جدول فراواني جوابهاي دختران 19
جدول فراواني نمودارهاي سوال 9 20
جدول فراواني جوابهاي پسران 20
جدول فراواني جوابهاي دختران 20
جدول فراواني و نمودارهاي سوال ده 10 21
جدول فراواني جوابهاي پسران 21
جدول فراواني جوابهاي دختران 22

مقدمه:
تعليم و تربيت آدمي كاري پرارج و در عين حال وقت گير است و نتايج قطعي و نهايي آن نسبتاً دير آشكار مي‌شود و آدميت انسان به چگونگي تربيتش بستگي دارد. موفقيت و به هدف رسيدن براي هر انساني بهترين و مهمترين مسئله اي است كه در زندگي وي حادث مي شود و پيشرفت او نيز بستگي به تلاش و كوشش وي دارد. اگر در شرايط مناسب پرورش يابد به خيل نيكان مي‌پيوندد و اگر تربيت وي مورد غفلت واقع شود چه بسا كه از حد حيوان نيز فروتر رود.
مفهوم كلي آموزش و پرورش فراهم نمودن زمينه‌ها و عوامل مناسب و مساعد براي به فعاليت رساندن و شكوفا نمودن همة استعدادهاي بالقوة انسان و حركت تكاملي او بسوي هدف مطلوب بوسيله برنامه سنجيده و حساب شده است. و در اين زمينه جنسيت افراد (دختر يا پسر بودن) هيچ تفاوتي ندارد. چرا كه در پهنة خلقت خداوند زن و مرد را يكسان آفريده و هيچ‌كس بر هيچ‌كس برتر نيست مگر به تقوي از نظر استعداد نيز دختران و پسران در يك سطح خلق شده‌اند و تفاوت ميان آنها از نظر پيشرفت‌هاي گوناگون علمي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... بر اساس تلاش و كوشش‌هاي هر دسته مي‌باشد.
بر اين اساس دانستن آماري از توانايي‌ها و استعدادهاي دختران و پسران و اينكه در هر جامعه‌اي گرايش دختران به چه دروس و يا علومي بيشتر و توانايي و استعداد آنها در چه زمينه‌اي بيشتر است و يا پسران بيشتر علاقه‌مند به چه كارها و تخصص‌هايي هستند مي‌تواند كمك بسيار زيادي براي توسعه و رشد جامعه دارد و مدرسه و نظام آموزش و پرورش براي نيل به مقصد بزرگ يكي از وسايل به شمار مي‌رود.
بيان مسئله و ضرورت تحقيق:
ما در كشوري به سر مي‌بريم كه براي نيل به استقلال و پيشرفت همه جانبه در زمينه‌هاي فردي و اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي به شخصيت‌هاي رشد يافته و دلهاي بيدار و مغزهاي انديشمند و دستهاي ماهر و توانا نيازمند است. و اين جز از طريق دانستن آمارهاي دقيق و در دست داشتن ميزان علاقه دختران و پسران جوان به دروس و مطالعه و تحصيل مي‌باشد. از اين جهت بر آن شديم كه موضوع تحقيق خود را ميزان علاقه دختران و پسران جوان به تحصيل انتخاب كرده و پروژه را با بيان فرض علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد مورد بررسي قرار دهيم.
روشهاي اجرا:
 جمع‌آوري داده‌ها
به دليل مشكلات فراوان پرسشنامه و مصاحبه معمولي‌ترين ابزاري هستند كه در امر آمار و تحقيق مي‌توان از آن‌ها استفاده كرد. براي تهيه بايد فهرست كليه هدفهاي پژوهشي كه پرسشنامه به خاطر آنها اجرا مي‌‌شود مهيا كرد و سپس براي هر هدف سئوالاتي تهيه و پرسشنامه تنظيم شود. كه در اين تحقيق حاضر براي اثبات فرضيه علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد پرسشنامه‌اي با 10 سئوال طرح شده است. اين پرسشنامه بين 25 دختر در سطح دبيرستان و 25 پسر نيز در همين سطح توزيع شده‌است. پرسشنامه پسران در يكي از دبيرستان‌هاي نمونه‌ها بصورت تصادفي انتخاب و توزيع شد. پرسشنامه دختران نيز به همين طريق توزيع و سپس جمع‌آوري گرديد.
 
تجزيه و تحليل داده‌ها:
در اين قسمت از دو بخش محاسبات و نمودارها. ابتدا جدول فراواني براي هر يك از سئوالات پرسشنامه نمودار ميله‌اي براي هر يك از سئوالات، نمودار چندبر فراواني براي هر سئوال، تجزيه و تحليل و نتيجه‌گيري براي هر سئوال انجام شده است. (در نمودارها دختران مشكي و پسران آبي) رنگ نمودار.
 
ارزيابي مشكلات:
در انجام اين تحقيق آماري متأسفانه با مشكلاتي رو به رو بوديم از جمله براي توزيع پرسشنامه‌ها در مدارس به ما اجازة انجام چنين كاري داده نمي‌شد لذا مجبور شديم از خود دانش‌آموزان و بطور مخفي كمك گرفته، در نتيجه موفق به توضيح و تشريح مسئله براي دانش‌آموزان نبوديم. دوم اينكه متأسفانه به دليل اينكه امر تحقيق در هر موردي در كشور ما هنوز تازه مي‌باشد خيلي از دانش‌آموزان موضوع را جدي نگرفته و پاسخ‌هاي دقيق نمي‌دهند. در ضمن به دلايل محدوديت‌هاي مالي و ... از تعداد كمي پرسشنامه (50عدد) استفاده شده كه نمونه كوچكي مي‌باشد و براي جواب دقيق گرفتن نمي‌تواند كافي باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink