پروژه آمار بررسی برخی از آنزیمها در پسران


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی برخی از آنزیمها در پسران

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست

چكيده 2
مقدمه 4
تغييرات آنزيمي هنگام ورزش و ريكاوري   6
روش تحقيق 8
جدول 1ـ مشخصات آنتروپومتريك و مراحل اجراي فعاليت زيربيشينه، چرخ كارسنج 9
يافته‌هاي تحقيق 11
نمودار 1ـ تغييرات CPK قبل از  فعاليت و مراحل ريكاوري، فرود از كوه 11
نمودار 2ـ تغييرات LDH قبل از فعاليت و مراحل ريكاوري فرود از كوه 12
نمودار 3ـ تفاضل تغييرات CPK در مراحل مختلف ريكاوري با پيش‌آزمون 13
نمودار 4ـ تفاضل تغييرات LDH در مراحل مختلف ريكاوري با پيش‌آزمون 14
نمودار 5 ـ تغييرات CPK قبل از فعاليت و مراحل ريكاوري فرود از كوه 15
نمودار 6 ـ تغييرات LDH قبل از فعاليت و مراحل ريكاوري فرود از كوه 16
نمودار 7ـ تفاضل تغييرات CPK در مراحل مختلف ريكاوري و پيش‌آزمون 17
نمودار 8 ـ تفاضل تغييرات LDH در مراحل مختلف ريكاوري و پيش‌آزمون 18
نمودار 9 ـ مقايسه مراحل زماني چهارگانه تغييرات CPK  در آزمودني‌ها 19
نمودار 10 ـ مقايسه مراحل چهارگانه تغييرات LDH در آزمودني‌ها 20
بحث و نتيجه‌گيري 20
منابع 22

 چكيده: 
در اين پژوهش تأثير دو شيوه پياده‌روي، تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم‌هاي CPK و LDH سرم در پسران مبتدي 15 تا 18 ساله بررسي شد. 
19 پسر غيرورزشكار 15 تا 18 ساله (10 نفر در گروه فعاليت تداومي و 9 نفر در گروه تناوبي)، به صورت تصادفي از مدارس شهر همدان شركت داشتند. اندازه‌گيري برخي از مشخصات آنتروپومتريكي و فيزيولوژيك آن‌ها مانند: سن، قد، وزن، محيط ران، درصد ضربان قلب ذخيره و ظرفيت هوازي (با روش 170 PWC روي دوچرخه كارسنج) در دو گروه همسان بود. 
صبح ناشتا پس از نمونه‌گيري پيش آزمون، افراد به ارتفاع 3000 متري كوه الوند انتقال يافتند تا 14 كيلومتر را با زمان 120 دقيقه و با شيب معين به طرف پايين كوه، پياده‌روي نمايند. 
گروه فعاليت تداومي بدون استراحت، 14 كيلومتر را با شدت   درصد ضربان قلب ذخيره معادل ميانگين  ضربان در دقيقه پيمودند. گروه تناوبي مجاز به 23 قيقه استراحت تناوبي  (در هر 3 كيلومتر5 دقيقه) بودند و تحت شدت   درصد ضربان قلب ذخيره، معادل ميانگين  ضربه در دقيقه همين مسافت را طي كردند. 
پس از پايان فعاليت و در 24 و 72 ساعت ريكاوري باز هم نمونه‌گيري به عمل آمد، تا رفتار فيزيولوژيك آنزيم‌هاي CPK و LDH به عنوان نشانگرهاي بيوشيميايي درد در پاسخ به فعاليت پياده‌روي مورد بررسي قرار گيرد. 
اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحليل واريانس اندازه‌گيري‌هاي تكراري و آزمون t تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج زير به دست آمد. 
ميزان غلظت CPK  در هر دو گروه تداومي و تناوبي افزايش داشته است و اوج آنزيم CPK در 24 ساعت ريكاوري (IU/L 554) معني‌دار بود . با آن‌كه انباشت LDH روند افزايشي داشته است. (IU/L 292)، اما، با الگوي تغييرات CPK در ريكاوري متفاوت مي‌باشد. 
اين يافته‌ها نشان مي‌دهد كه، پايين آمدن از ارتفاعات به دو شيوه بدون استراحت يا با استراحت از جنبه اثرگذاري بر نشانگرهاي CPK و LDH با هم تفاوتي ندارند. 
 واژه‌هاي كليدي: آنزيم CPK، آنزيم LDH، فعاليت تداومي، فعاليت تناوبي، انقباض برونگرا.

مقدمه
ورزش و حركت موجب رشد و توسعه فعاليت سيستم‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي بدن همانند افزايش ظرفيت سيستم قلبي- عروقي، افزايش در ظرفيت حياتي ريه‌ها و جذب اكسيژن، تقويت سيستم عضلاني جهت بهبود اعمال روزمره و بهبود فيزيولوژيك تطابق انسان با شرايط مختلف محيطي مي‌گردد. به همين دليل، عده‌اي از مردم در خصوص نقش مهم فعاليت بدني آگاهي لازم را كسب نموده و به شركت در رشته‌هايي نظير: پياده‌روي، كوهنوردي، ورزش‌هاي صبحگاهي و همگاني كه به امكانات زيادي نياز ندارند، روي آورده‌اند. 
كوهنوردي فعاليتي همگاني، مفرح و تابع روابط گروهي مي‌باشد كه، تحت تأثير شرايط محيطي از جمله: شيب مسير، ارتفاع از سطح دريا و فصل فعاليت قرار مي‌گيرد. در اين ورزش، استراحت‌هاي كوتاه بين فعاليت به ازاي هر ساعت، 10 دقيقه حايز اهميت است، البته بايد از استراحت‌هاي طولاني مدت به‌خصوص در هواي سرد اجتناب ورزيد (7).
در اين زمينه بي‌توجهي به شدت كار، مدت و نوع انقباض عضلاني ممكن است موجب آسيب بافت شود كه به آزردگي عضلاني اطلاق شده است. يعني، هنگامي كه، ساختار و عملكرد عضلات اسكلتي دچار حالت ناخوشايند و درد مي‌شوند كه، بيش‌تر در نتيجه فعاليت‌هاي برون‌گرا بروز مي‌كند. در طول اين مدت از قدرت عضلاني كاسته شده و عضله به حالت سست و ناكارآمد، باقي مي‌ماند و ممكن است تا چند روز ادامه داشته باشد (12، 11، 3). اين پديده كه در پيشينه علوم ورزشي به آن كوفتگي يا آزردگي عضلاني اطلاق مي‌شود، در سال‌هاي اخير مورد توجه خاص پژوهش‌گران قرار گرفته است. 
در همين مدت نشان‌گرهاي بيوشيميايي كوفتگي CPK و LDH به داخل خون ترشح مي‌شود. غلظت اين دو آنزيم در عضلات اسكلتي و ميوكارد بيش‌تر است (11). برخي از اين آنزيم‌ها كه به درون سرم راه يافته‌اند، از سلول‌هاي آسيب‌ديده منشأ مي‌گيرند. افزايش ميزان آزادسازي آنزيم‌ها در گردش خون ممكن است حتي، بدون نكروز بافتي اتفاق افتد. آنزيم لاكتات دهيدروژناز، روند اكسيداسيون برگشت‌پذير لاكتات به پيروات را كاتاليز مي‌كند و به نحو گسترده در نسوج پستانداران پراكنده است (14، 1). 
تغييرات اين آ‌نزيم ديرتر از كراتين كيناز رخ مي‌دهد و غلظت آن در ظرف 24 تا 48 ساعت پس از تحريك شروع به افزايش كرده و در 3 تا 6 روز به حداكثر مي‌رسد و پس از 8 تا 14 روز به حد طبيعي باز مي‌گردد. ميزان طبيعي اين آنزيم در پلاسما u/|lit 250-60 است (1).
فعاليت LDH در پاسخ به تمرينات استقامتي كاهش مي‌يابد. اما، اين آنزيم محدودكننده‌ي گليكوليز به شمار نمي‌آيد. دگرگوني در سطح فعاليت LDH در روند گليكوليز چندان اهميتي ندارد. در پاسخ به ورزش‌هاي سرعتي فعاليت اين آنزيم افزايش مي‌يابد (2).
فعاليت آنزيمي CPK در مسير تبديل كراتين فسفات به كراتين است. كراتيني كه توسط سلول‌هاي كبدي ساخته مي‌شود، به كمك جريان خون به عضلات انتقال يافته و در حضور ATP و CK به كراتين فسفات (تركيب پرانرژي) تبديل مي شود (6). 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink