پروژه آمار بررسی مدل درآمدی شهرداری


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی مدل درآمدی شهرداری

HyperLink
قیمت: 45000 ریال - چهار هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست

مقدمه 3
فصل اول 4
1-1) سري زماني و كاربردهاي آن 4
2-1) هدف تجزيه و تحليل سري زماني 5
3-1) تعاريف 6
1-3-1) انواع تغييرات در سري زماني 6
2-3-1)  پيش بيني 7
3-3-1) خطاي پيش بيني 7
4-3-1) استرات‍‍‍‍‍‍‍زي الگوسازي 8
4-1) مراحل تجزيه و تحليل سري زماني ايستا 10
1-4-1) رسم نمودار زماني سري 10
2-4-1) بررسي پايايي سري زماني 10
1-2-4-1)  برازش منحني 11
پالايش 13
3-4-1) رسم همبستگي نگار 14
4-4-1) روش های پیش بینی مدل مناسب براي برازش به داده ها 15
5-4-1) مناسبت مدل برازش شده 16
5-1) مدل فضاي حالت 18
فصل دوم 21
1-2) معرفي داده ها 21
2-2) رسم نمودار زماني داده ها 26
1-2-2) بررسي مانايي واريانس 29
2-2-2) بررسي مانايي در ميانگين 31
3-2) برآورد روند داده ها 35
4-2) پيش بيني مدل برازش شده به داده ها 39
5-2) پيش بيني 49
فصل سوم 51
1-3) طرح و مقايسه ميانگين ها 51
2-3) اصول كلي تجزيه واريانس 52
3-3) خطاي آزمايش 56
4-3) طرح هاي كاملا تصادفي 58
1-4-3) مقدمه 58
2-4-3) مدل طرح كاملا تصادفي 59
3-4-3) عمليات آماري طرح و فرمول هاي وابسته 60
5-3) روش هاي مقايسه ميانگين 65
1-5-3) آزمون LSD 65
2-5-3) آزمون دانت 66
3-5-3) آزمون دانكن 66
4-5-3) آزمون استيودنت-نيومن-كويلز 66
5-5-3) آزمون توكي 67
فصل چهارم 67
1-4) مقايسه ميانگين ها 67
2-4) رسم جدول آناليز واريانس 77
3-4) آزمون معني (آزمون مقايسه ميانگين ) 78
1-3-4) مراحل انجام آزمون دانكن 78
4-4) نتيجه 80
1-4-4) كلاس بندي ميانگين ها 80
منابع 82

مقدمه

ضرورت مطالعه و شناخت علوم و معارف انساني و اجتماعي بر كسي پوشيده نيست.تحولات و تكامل مداوم اين علوم و معارف و درك و ارزيابي و كاربرد آن ها را در دنياي پر شتاب امروزي پيچيده تر ساخته است.لذا صاحب نظران و انديشمندان علوم مذكور به اين عقيده رسيده اند كه براي بررسي همه جانبه ابعاد مختلف آن ها مناسب است كه هر يك به صورتي مستقل و به شكلي تخصصي تدوين شوند.
علم آمار نيز يكي از اين علوم است كه كاربردهاي فراوان در زمينه هاي مختلف دارد و به عنوان يك زير مجموعه از علوم رياضي است.
علم آمار نيز مانند ساير علوم داراي مباحث پيچيده و گسترده مختلف است اما آم چه توجه ما را ازميان مباحث مختلف اين علم به خود جلب كرده سري هاي زماني است كه هدف و كاربرد مهم آن پيش بيني براي آينده مي باشد.در دنياي مدرن و تكنولوژيك امروز كه تمام سياست گذاري هاي كلان بر اساس يك برنامه و روند از پيش تعيين شده جهت كنترل نتايج اعم از شكست يا موفقيت اين سياست ها مي باشد كه در زمينه هاي مختلفي چون سياسي و اقتصادي و اجتماعي و ... طرح ريزي شده نياز به اين علم بيش از پيش آشكار مي شود.سري هاي زماني اين امكان رابراي ما فراهم مي كند تا با استفاده از داده هاي امروز نتايج نسبتا دقيقي را در زمينه هاي مختلف براي آينده پيش بيني كنيم و در حقيقت اين مساله هدف اصلي ما جهت استفاده از سري هاي زماني در پروژه كارشناسي بوده كه در آن به بررسي ميزان درآمد ماهيانه يكي از ارگان هاي دولتي و پيش بيني اين ميزان درآمد در يك سال آينده پرداختيم و در كنار اين پيش بيني با استفاده از مبحث طرح آزمايش ها پارامترهايي را كه داراي بيشترين سهم در اين درآمد ماهيانه مي باشند تعيين كرديم.

فصل اول

1-1) سري زماني و كاربردهاي آن

تجزيه وتحليل سريهاي زماني به دادههايي مربوط ميشود كه مستقل نبوده و بطور متوالي به هم وابسته اندو اين وابستگي بين مشاهدات متوالي مورد توجه قرار ميگيرد.اين مبحث حوزه وسيعي از آمار علمي را تشكيل ميدهد و در تحقيقات و مقالات و كاربردها سهم زيادي دارد
يكي از كاربردهاي اصلي آن در پيش بيني است و در اين مورد روش باكس-جنكينز كه در سالهاي 1960 توسعه يافت توجه ديگران را بيش از پيش به خود جلب كرد.
به مجموعه اي از مشاهدات كه بر حسب زمان  جمع آوري شده باشند سري زماني گوييم.
ما فقط سري هاي زماني گسسسته را در نظر ميگيريم.داده هايي كه از مشاهدات يك پديده در طول زمان به دست مي آيند بسيار متداول هستند.در كسب و كار و اقتصاد,ميزان بهره هفتگي , قيمت سهام در بازار بورس , شاخص هاي قيمت ماهانه , ارقام فروش سالانه و....را مشاهده ميكنيم.در كشاورزي ارقام سالانه مربوط به محصول و توليد دام و فرسايش خاك و فروش صادرات را ثبت ميكنيم.در هواشناسي بيشترين وكمترين درجه حرارت روزانه و باران سالانه  و شاخص هاي خشكسالي و سرعت هاي باد در ساعات مختلف را مشاهده ميكنيم.فهرست  زمينه هايي كه در آن  سري زماني مشاهده شده و تجزيه و تحليل ميشود بي پايان است.هدف تجزيه و تحليل سريهاي زماني  معمولا دو تا است :درك يا به مدل درآوردن مكانيسمي كه منجر به مشاهده سري ميشود وپيش بيني مقادير آينده سري بر مبناي گذشته آن.

2-1) هدف تجزيه و تحليل سري زماني

اين اهداف را ميتوان به 4 دسته تقسيم كرد:

1) توصيف((Description
2) مدل سازي(Modeling)
3) پيش بيني (Forecasting)
4) كنترل (Contorol)

حال مختصرا به تعريف اين 4 هدف مي پردازيم:
1) هدف به دست آوردن معيارهاي ساده است كه خصوصيت اصلي داده ها را توصيف نمايد.يكي از راههاي انجام اين كار ترسيم است.(از دسته آمارهاي توصيفي است كه در آن نمودار و جدول و ميانگين و واريانس و...وجود دارد.)
2) سريهاي زماني را يك نوع فرآيند تصادفي توصيف ميكنند.يافتن يك مدل آماري مناسب براي توصيف فرايندي كه اين داده ها را توليد كرده است ممكن است هدف تحليل يك سري زماني باشد.(به عنوان مثال اگر در فرآيند بخواهيم مدل زنجير ماركف را برازش دهيم و نشود به سراغ سري ها ميرويم.مدل ها ممكن است يك متغيره يا چند متغيره باشند.مدل هاي يك متغيره بر اساس داده هاي گذشته بنا مي شوند در حاليكه مدل هاي چند متغيره نه تنها بر اساس داده هاي گذشته بلكه بر اساس داده هاي حال نيز ميباشند,البته يك مدل داده ها را تقريب ميزند مدل سازي يك هنر است.
3) هدف يك تحليل سري زماني ممكن است پيش بيني مقادير اينده سري باشد.معمولا در سريهاي زماني اقتصادي و صنعتي پيش بيني مقادير آينده داراي اهميت است.در بسياري از زمينه ها پيش بيني داراي ارتباط نزديكي با كنترل است.
مثلا در يك سازمان توليدي ميخواهند بررسي نمايند كه آيا به اهداف مورد نظر خواهند رسيد يا نه؟
4) پيش بيني خود موجب خواهد شد كه تحليل كننده سري زماني به تصميم گيري مناسب براي كنترل يك فرآيند دست يابد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink