پروژه آمار بررسی نمرات زبان انگلیسی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی نمرات زبان انگلیسی

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 مفاهیم

جامعه ی آماری 3
نمونه ی آماری 3
جدول فراوانی 5
مد 5
نمودار میله ای بر حسب fi 9
نمودار میله ای بر حسب f نسبی 10
نمودار میله ای بر حسب f تجمعی 12
نمودار مستطیلی بر حسب fi 13
نمودار مستطیلی بر حسب f نسبی 14
نمودار مستطیلی بر حسب درصد f نسبی 15
نمودار مستطیلی بر حسب f تجمعی 16
نمودار چند بر فراوانی بر حسب fi 17
نمودار چند بر بر حسب f نسبی 18
نمودار چند بر برحسب درصد f نسبی 19
نمودار چند بر بر حسب f تجمعی 20
نمودار دایره ای بر حسب درجه 21

به نام خدا
جامعه ی آماری:
 نمرات final یک آزمایشگاه زبان انگلیسی
نمونه ی آماری
: تعداد 200 نمره از نتایج حاصل از امتحان final آموزشگاه که به طور تصادفی انتخاب شده اند.
روش جمع آوری نمونه با استفاده از داده های از پیش تهیه شده بوده است و جامعه ی ما از نوع متغیر کمی پیوسته است.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink