پروژه آمار در مورد میزان علاقه به درس ریاضی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار در مورد میزان علاقه به درس ریاضی

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 چقدر به حل مسائل رياضي علاقه منديد؟ 4

نمودار دایره ای علاقه مندی به حل مسائل ریاضی 5
چه اوقاتي از شبانه روز را براي حل مسائل رياضي انتخاب مي گنيد ؟ 5
نمودار دایره ای زمان حل مسائل ریاضی 6
هنگام روبرو شدن با يك مسئله ابتدا به شناسايي كداميك از عوامل زير مي پردازيد؟ 6
نمودار میله ای معلومات و مجهولات 6
نمودار دایره ای معلومات مجهولات 7
براي فهم و درك صحيح صورت يك مسئله چقدر وقت اختصاص مي دهيد 7
متغير 7
نمودار میله ای اختصاص وقت به حل مسئله 8
آيا پس از خواندن صورت يك مسئله مي توانيد آن را براي دوستان همكلاسي خود به زبان ساده تر بيان كنيد؟ 8
نمودار میله ای توانایی بیان مسئله 9
نودار دایره ای توانایی بیان مسئله 9
اگر مسئله اي شبيه به مسئله داده شده را قبلا ديده باشيد آيا مي توانيد از حل آن كمك گرفته و مسئله جديد را حل كنيد ؟ 10
نمودار میله ای 10
نمودار دایره ای 10
براي حل مسئله اي كه براحتي قادر به حل آن نيستيد چقدر وقت صرف            مي كنيد؟ 11
نمودار میله ای 11
نمودار دایره ای 12
آيا مي توانيد با كمك راه حلهاي اشتباه قبلي خودتان به راه حل صحيح مسئله دست يابيد ؟ 12
نمودار میله ای 13
نمودار دایره ای 13
وقتي موفق شديد مسئله اي را حل كنيد آيا مي توانيد همين مسئله را از روشهاي ديگر نيز حل كنيد ؟ 13
نمودار میله ای توانایی حل مسئله با روش دیگر 14
نمودار دایره ای توانایی حل مسئله با روش دیگر 14
چقدر از مسائل رياضي در حل مسائل روزانه خود استفاده مي كنيد ؟ 14
نمودار میله ای حل مسائل روزانه با استفاده از مسائل ریاضی 15
نمودار دایره ای حل مسائل روزانه با استفاده از مسائل ریاضی 15
 
 

چقدر به حل مسائل رياضي علاقه منديد؟

متغير

فراواني مطلق

فراواني نسبي

درصد فراواني نسبي

درجه

اصلا

4

13/0

13%

8/46

كم

6

2/0

20%

72

متوسط

15

5/0

50%

180

زياد

5

17/0

17%

2/61


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink